1578. Poselství Boha Otce ze dne 27. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO ZÁZRAKŮ


V tomto období, mé děti, přichází pro vás mnoho zázraků. Začal jsem plnit mnoho modliteb, na které mé děti již dlouho čekaly odpovědi. Poslal jsem mnoho svých svatých andělů, aby sloužili na zemi dědicům mé spásy, a v období, které brzy nastane, jejich pozorování bude přibývat, což vám dá vědět, že jsou zde.

Na nebi se objeví mnoho znamení, některá potěší. Mnohá budou nahánět hrůzu. Nebojte se toho, co uvidíte, jste-li moji, neboť Já jsem Ten, kdo způsobí, že se tato znamení objeví. V této době soudu učiním mnoho zázraků, abych pomohl nevěřícím uvěřit ve Mne a v mého Syna Ježíše.

Bůh Otec


Lk 21, 22-36
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

23: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.

24: Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

29: Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom:

30: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.

31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.

32: Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.

33: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

34: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.

36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."Poznámka admina:

Vážení čtenáři, drazí bratři a sestry,

se smutkem v duši vám musím sdělit, že naše webová stránka varovani.org, která nám 10 let přinášela tolik radosti a naděje, přestane 6. června t. r. existovat.

Když jsem se chystal zaplatit prodloužení platnosti stránky u mého providera, tak jsem si nad nabídkou k zaplacení přečetl, že po 1. lednu t. r. už není možné tuto službu obnovit.

Věděl jsem, že je otázkou času, kdy se našim nepřátelům podaří naši stránku zlikvidovat, protože 6 týdnů po Varování by byla jedinou překážkou pro tvrzení "vědců", že tato událost byla kolektivní psychózou nebo iluzí, a že se prostě nestala. Lidé neznalí si nebudou moci okamžitě ověřit sdělenou Pravdu a k tištěné verzi se už nejspíš nedostanou.

Pokud někteří z vás budou chtít vytvářet zrcadlové stránky jako dříve, nebudu mít proti tomu námitky za předpokladu, že nebudete zasahovat do textů poselství.

Nezapomeňte si stáhnout vše, co se na stránce varování stáhnout dá. K souborům ke stažení jsem přidal i soubory, z nichž si původní stránku budete moci na vašem počítači snadno zrekonstruovat. Všechny elementy této stránky mohou být na webových stránkách volně reprodukovány. Pak už vám stačí si u libovolného poskytovatele zakoupit doménu (varovani.org to už zcela jistě nebude), ale vyberte si název, který by se i jen vzdáleně vztahoval k obsahu stránky. Např. varovani.net nebo varovani.pxr.net, nebo třeba "druhyprichod.sx.cz".

Podobu stránky si také můžete vytvořit podle své fantazie, nebo použít šablony, případně prostě zkopírovat tuto stránku z vašeho počítače do svého prostoru na serveru vašeho poskytovatele. Stránka má bez video souborů velikost asi 40 MB, takže se vám pohodlně vejde do vašeho základního 100 MB prostoru, který bývá většinou zdarma.

Mějte na paměti, že není nic důležitějšího než zachraňovat duše. Pokud našemu Pánu zachráníte byť i jedinou duši, nebude vám to zapomenuto:

"Není důležitější úkol, než vyprávět ztraceným o díle mého Syna na kříži a vidět spasené duše. Není pro Mne vzácnější úsilí. Žádný cíl není dražší mému srdci." – poselství Zbytku č. 1255).

Stále ještě si můžete objednat Knihy Pravdy u paní Polívkové na adrese: blanka-polivkova zavináč seznam.cz

admin Jan
zpět