1581. 30. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDOU OKLAMÁNI


Byla jsem na modlitbách a ke konci mi Pán začal dávat k modlitbě věci, ke kterým mě nikdy předtím nevedl. Vedl mě, abych se modlila za bezpečnost jídla, které dnes jím, za své internetové připojení, za elektřinu, dodávku vody a vzduch, který dýchám. Věděla jsem, že je to něco nového, a když jsem se za to pomodlila, tiše jsem před Ním seděla a On začal říkat toto Slovo:


Mé děti, blíží se nebezpečný čas. Nebezpečí nyní číhá tam, kde dříve žádné nebylo, a vy se musíte pilně modlit - za sebe a také za ty, které milujete. Mnozí ve světě se snaží ublížit mému lidu. Mnozí by vás rádi viděli zničené - vyhlazené.

Přichází někdo, kdo po tom touží mnohem víc než ti před ním, a bude bojovat proti všemu, co je ze Mne a proti záměrům mého království. Sledujte, kdy se objeví. Vězte, že jeho záměrem je pouze zlo. Nepřináší mír, i když to tvrdí. Jeho řeči o míru mu otevírají dveře, aby mému lidu škodil, aby přinesl válku.

Právě on způsobí, že můj lid povstane a bude proti sobě bojovat jako nikdy předtím. Bratr proti bratru. Neřekl jsem snad ve svém Slovu, že tyto dny přijdou? A tak se také stane.

Snažte se jít ve vzájemné lásce, protože v lásce jste chráněni před hříchem. Ti, kdo nechodí v lásce, v těchto posledních dnech, rychle podlehnou plánu nepřítele, neboť budou oklamáni a jejich srdce potemní.

Mé děti, už dlouho jsem vás připravoval na tento čas. Povstaňte v mé síle a nebojácně hlásejte mé Slovo. Modlete se za ztracené a za své milované. Modlete se, abyste byly pokládány za hodny, a vydržte. Vydržte, neodpadněte, i když pokušení bude veliké. Držte se Pravdy mých slov.

Ježíš


Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Jan 13, 34-35
34: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

Ef 5, 2: A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
zpět