1583. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOZÍ ZAHYNOU


Mé děti, v době, do které nyní vstupujete, přijde smrt mnoha způsoby.

Mnozí zahynou kvůli začínajícím pohromám, protože jedna po druhé zpustoší zemi. Mnozí zahynou v důsledku začínajících válek a mnozí další, jak války budou pokračovat. Lidstvo bude válkami unaveno, přesto nepřestane bojovat. Nakonec přijde jedna válka, která ukončí všechny ostatní války. Tehdy nebude vítěze. Můj lid se však poslední velké války nedočká, neboť vy všichni budete tady se Mnou.

Mnoho lidí zahyne v hladomoru, který pokryje svět, ale moji lidé, kteří Mě opravdu znají, hladem nezahynou, protože je budu sytit ze své vlastní ruky.

V času, do nějž vstupujete, mnozí zahynou vlastní rukou, protože se jich zmocní beznaděj. Žal bude pro mnohé příliš velký, než aby ho unesli, až jim budou vzati ti, kteří jsou jim drazí, a až budou svědky hrůz a zkázy, o nichž si nikdy nemysleli, že je uvidí.

Pevně se držte své víry, děti, neboť doba, do které vstupujete, se vám bude zdát vskutku beznadějná, ale vy se netrapte jako ti, kdo nemají naději, neboť se vracíte ke Mně domů.

Ježíš


Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Zj 6, 1-9
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"

2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.

3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"

4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.

5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.

6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"

8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

1Thes 4, 13: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

zpět