1584. Poselství Ježíše ze dne 22. května 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

JEDNEJTE, MÉ DĚTI!


Moji nejmilejší lidé:

Z LÁSKY JSEM SE ZA VÁS VYDAL NA KŘÍŽ, ABYCH VÁS VYKOUPIL Z HŘÍCHU.

VY JSTE MŮJ LID, JEJŽ JSEM SVĚŘIL SVÉ MATCE, KTEROU BYSTE MĚLI MILOVAT.

Mé děti ztratily rozum, stále se věnují páchání hříchů, jimiž těžce urážejí mé srdce, používají dar slova, aby Mě odmítly a přijaly příkazy Zlého jako návod k životu.

Zůstáváte zaslepení: duchovně slepí vedou jiné slepce, jdete touto cestou směrem k propasti.

Žijete v tomto intenzivním, rozhodujícím a vrcholném čase pro lidstvo. V čase, jaký lidstvo ve svých dějinách ještě nikdy nezažilo.

Nacházíte se v okamžiku, kdy někteří:
Tvrdí, že Mě znají, a přesto nedodržují má Přikázání.
Jiní říkají, že Mě znají, a přesto žijí tak, že mečem slova usmrcují své bratry.
Jiní tvrdí, že Mě znají, aniž by znali mé Slovo v Písmu svatém.
Jiní říkají, že Mě znají a žijí tak, že Mě přesto přijímají ve smrtelném hříchu. Tím, že Mě přijímají v tomto stavu, Mě neustále křižují.

Je jich tolik, kteří Mě neustále křižují!
Je jich tolik, kteří znesvěcují mé Tělo a Krev!
Je tolik lidí, kteří zevnitř mé církve Mě hluboce zraňují tím, že patří k různým organizacím zla.

Jsem křižován velkou částí lidstva bez jakýchkoli výčitek. Varoval jsem před tím – a stalo se to skutečností.
Jsem zbaven toho, co je moje, aby to bylo předáno synu zatracení.

Postupují po mém mystickém Tělu, šlapou po něm, vnucují se, nastolují velká bludařství a páchají svatokrádeže za bílého dne, aniž by se schovávali pod plášť noci, jak to dělali dřív – ti, kdo si říkají moji služebníci, už se vynořili ze svých brlohů, odhalili skrytost svého těžkého hříchu [Ez 34, 1-11].

Moji lidé, má vůle je tato:

Aby můj lid byl vykonavatelem mé vůle, nepřijímal falešná učení, nebo falešná vedení, jimiž zrazují mou vůli a překrucují mé Slovo [Kol 2, 8].

V tomto čase jedná syn zatracení prostřednictvím svých vazalů tak, aby nebyl vidět. Ví, že lidstvo se blíží k Varování a před zkouškami, kterým čelí a bude brzy čelit, je propustné pro hřích, a svádí je k tomu, aby na Mne zapomnělo.

Moji lidé musí být opatrní: supi, kteří se v této době potulují kolem, nyní útočí, aby je zraňovali, rozdělovali, nebo jim způsobili smrt. Nezanedbávejte osobní modlitbu a praktikování tělesných a duchovních skutků milosrdenství, bez nichž je modlitba neúplná.

JEDNEJTE, MÉ DĚTI!
MÉ SLOVO MUSÍ BÝT OZNÁMENO VŠEM MÝM DĚTEM NYNÍ! BEZ ZTRÁTY ČASU.

Vlci opustili své ovčí roucho a útočí bez maskování. Je jen málo těch, kdo zůstávají stále oblečeni jako beránci, zatímco jsou vlky. Ti budou v čase Varování velmi trpět.

Syn zatracení si udržuje moc prostřednictvím své elity a čeká, až se objeví před mými lidmi, i když to moji lidé nechtějí. Prostřednictvím své celosvětové prezentace, zahltí ve stejnou dobu mysl všech lidí na celé zemi.

Mé děti, nemoc pokračuje, hlad přijde dřív, než myslíte, pokles světové populace začal současnou nemocí, a v tomto ďábelském plánu budou pokračovat.

Musíte se obrátit TEĎ, dřív, než přijdou další události, bez toho, že by se mé děti rozhodly skutečně se změnit. Nemůžete pokračovat a zůstat stejnými muži, kteří chodí oblečení v hadrech. Odevzdejte se Mi z lásky, přestaňte na sebe pohlížet jako na stvoření bez chyb, když jsou tyto chyby na vás vidět.

PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!

Modlete se za Spojené státy, prožijí velké zemětřesení.

Modlete se za Bolívii, bude otřesena. Modlete se za vzpurný lid Argentiny, bude otřesen.

Modlete se za Japonsko, otřásá se.

Modlete se za Střední Ameriku, její půda se bude třást.

Modlete se, sopky se stále probouzejí. Mé děti Mě neposlouchají, pokračují ve svých vzpourách a dostanou ovoce neposlušnosti vůči mému Domu.

Má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael vám dali léky proti současným i budoucím nemocem.

Požehnejte jídlo, které vkládáte do úst. Kontaminace plodů země je škodlivá pro organismus člověka.

Moji lidé:

BUĎTE POZORNÍ! Nebezpečí číhá, neztrácejte čas.
POSPĚŠTE SI! Obrácení je naléhavé. Je naléhavě nutné, abyste zůstali všímaví k událostem v mé církvi.

Nemějte strach, moji lidé, buďte věrní mému Domu a mé Matce, nebojte se.

Uzavřete své domovy a buďte věrní.

ŽEHNÁM KAŽDÉMU Z VÁS, KDO TUTO VÝZVU PŘIJÍMÁ S ÚCTOU A POZORNOSTÍ.

Váš Ježíš

zpět