1588. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÝ NÁVRAT DOMŮ


Povedu některé z mých dětí k tomu, aby připravily místa pro jiné mé děti; a těm řeknu, aby za nimi uprchly. Poslechněte Mě zcela a rychle, aby vaši bratři a sestry mohli přijmout útočiště. Velmi vám v tom požehnám a mnozí budou mít své dlouholeté modlitby vyslyšeny, když poslechnou.

Vy, kdo se přesouváte, snažte se dělat vše, co říkám, je to pro vás nový začátek. Přesouvám mou armádu posledního času na pozice, kde budete moci bojovat v posledních bitvách, které budou na zemi svedeny předtím, než se vrátíte ke Mně domů. V nebi vás čeká velká odměna, mé děti.

Každého z vás jsem pro tyto úkoly vybral. Celé nebe s velkým očekáváním sleduje konečná vítězství a poslední velký návrat domů.

Ježíš


Fil 3, 20-21
20: My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

21: On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Žid 11, 16: Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město.

Jan 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

2: V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Zj 21, 1-4
1: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

2: A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

3: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

4: a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo."
zpět