1591. 6. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAV SE, AMERIKO!


Amerika si vybrala raději temnotu než světlo. Dala přednost svým cestám před mými. Zvolila si hřích, a ne spravedlivost. Věru, dokonce velký hřích. Drží se svých ohavností a prosazuje je v ostatních národech. Její vzpurnost vůči Mně, Tomu, kdo ji učinil velkou, je zápachem v mých nozdrách.

Protože se Amerika rozhodla pro temnotu před světlem, předám ji temnotě. Povolám do akce její nepřátele, aby zhasli světla v Americe, a Amerika bude pokryta temnotou, aby to všichni viděli.

Volal jsem tě ke kajícnosti, ale ty ses nekála. Tvůj povýšenecký duch se nyní rozšířil do ostatních národů a tvé ohavnosti přetekly tvé hranice a pošpinily ostatní. Předám tě zlu a zvrácenosti, kterým jsi dala přednost přede Mnou, a to bude tvá zkáza.

Protože sis nezvolila, co je správné, ale dala jsi přednost zlu před dobrem, zlo naplní tvé hranice. Tvoji nepřátelé tě pošlapou. Uchvátí tvé ženy a děti zabijí. Neušetří nikoho, ani mladé, ani staré. Jak půjdou, zneuctí tvou zemi, budou jíst tvou úrodu a zničí tvá stáda. Hladomor se rozšíří a lidé Ameriky půjdou do ulic, protože ve svých domovech už nebudou v bezpečí.

Připrav se, Ameriko, neboť Já povolám tvé nepřátele, aby tě zničili. Už nikdy nebudeš nazývána krásnou nebo svobodnou, neboť tě předám jim a nikdo (z těch zkažených) nebude schopen se postavit proti Mně, Svatému z Izraele. Když jsi neukázala soucit k ostatním, žádné milosrdenství nebude prokázáno tobě.

Protože jsi dovolila těm, ve svých hranicích, hromadně vraždit nevinné, také tvá nádhera bude zničena a už se znovu nepozvedneš. Už dlouho nevinná krev těch, které jsi zabila, křičela ke Mně, ale Já jsem velmi trpělivý, dávající hodně času k pokání, a přesto ses nekála. Jsi domýšlivá a pohrdavá, bezbožná a zvrácená a už déle u tebe nezůstanu.

Ježíš


Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Ez 14, 13-19
13: Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,

14: a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok Panovníka Hospodina.

15: Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři neprocházel,

16: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery; vysvobodí pouze sebe, země však bude zpustošena.

17: Nebo kdybych na tu zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí, a vymýtil bych z ní lidi i dobytek,

18: ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery, vysvobodí pouze sebe.

19: Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní byli vymýceni lidé i dobytek,

Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.

5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.

6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle.
zpět