1592. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OCHRANA


V nadcházející budoucnosti, se některé z mých dětí budou muset seskupit kvůli ochraně. Některé z vás se divily, proč jsem vám nedovolil, abyste se v tomto čase staly známými. Bylo to pro vaši ochranu v přicházejícím čase a proto, abyste měli více času dokončit dílo pro království dřív, než vás objeví ti, kteří vás chtějí zabít v době mučednictví.

Nebojte se toho, co vám lidé mohou udělat, mé děti, neboť Já budu při vás ve všem, co se stane, a odplatím těm, kdo vám způsobí utrpení. Vaše odměna se zvyšuje s každou bolestí, s každou ztrátou, kterou snášíte pro mé Jméno.

Brzy se vrátíte ke Mně domů a celé nebe očekává ten den.

Ježíš

Mt 25, 35-40
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,

36: Byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.

37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?

39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?

40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

1Jan 3, 17: Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?

Fil 2, 4: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Řím 8, 17-19
17: A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.

18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Zj: 14, 13: A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."
zpět