1593. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEZMĚNIL JSEM SE


Mé děti, blíží se velmi velká změna, která se dotkne vás všech. Způsob, jakým vše děláte, se z nutnosti změní. Buďte připraveny se těmto novým způsobům přizpůsobit.

Až se tyto změny stanou, pamatujte, že jsem vás neopustil a nikdy vás neopustím. I když se vaše situace změní a přijdou strasti, Já jsem se nezměnil.

Zůstaňte přizpůsobiví, nebuďte vůči těmto změnám zatvrzelí, protože to bude k vaší škodě. Ti, kdo vám budou vládnout, nebudou mít slitování.

Ježíš

Poznámka: Když Pán říká, abyste se nestali tvrdohlaví vůči těmto změnám, neznamená to, že máte jít proti svému přesvědčení - Pán nikdy nebude odporovat svému vlastnímu Slovu, znamená to jen, že se máte podřídit autoritě nad vámi tak dlouho, dokud to není v rozporu s tím, co by Pán chtěl, abyste dělali. Biblickým příkladem může být příběh Daniela v 1. kapitole Knihy Daniel a příběh Abšacha, Mešacha a Abegnega v 3. kapitole Knihy Daniel.


2Tes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží ' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.

12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.

13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Žid 13, 5-6
5: Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

6: Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'
zpět