1594. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELMI VELKÝ POSUN


Mé děti, blíží se velmi velký posun. Tento posun přinese změny, které nebudete chtít, ale změny, které musí přijít. Celé mé svaté Slovo se musí naplnit, aby se pro vás mohl vrátit můj Syn Ježíš, a tento čas se rychle blíží.

Nebojte se, vy, které přebýváte ve Mně, nebudete prodlévat na zemi až do konce.

Ježíš

Poznámka: Když Pán začal mluvit o velkém posunu, viděla jsem, že dochází k jakémusi prosévání. Viděla jsem spoustu lidí a pak se objevily tyto trhliny a lidé se v nich propadli na různé úrovně, právě tam, kde je chtěl mít umístěné pro to, co přijde příště. Přemýšlela jsem, k čemu jsou ty různé úrovně. On mi však nevysvětlil, co to znamená.


Jan 15, 4-7
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Mk 13, 4-13
4: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"

5: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.

6: Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé.

7: Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

8: Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

9: Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

10: Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

11: Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

12: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

13: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."
zpět