1596. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELMI VELKÝ OTŘES


Mé děti, na zem přichází velmi velký otřes. Řekl jsem vám, že vše, co se může otřást, se otřese, a tak se také stane. Tento otřes mnohé vyděsí, ale vy, kteří kráčíte těsně se Mnou, se nemusíte bát. Tento otřes má pomoci těm, které Mě odmítly, aby si uvědomily, že jim zbývá málo času k tomu, aby Mi mohly odevzdat své srdce.

Až tento otřes přijde, vzpomeňte si na to, co jsem vám řekl, a buďte připraveny dát odpověď o naději ve vás, neboť si přeji zachránit mnoho duší před Zlým. Tímto způsobem si pro sebe nashromáždíte mnoho pokladů v nebi.

Ježíš

Další slova, kde Pán mluvil o otřesech: (některá poselství jsou vnořená do poselství č. 603).
https://wingsofprophecy.blogspot.com/ (*)


1Petr 3, 15: A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází!

2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.

Zj 6, 12-13
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl

13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody.


(*) Poznámka překladatele:
Tento link odkazuje na 17 poselství, která byla publikována v době mezi roky 2011-2021. Jakmile je všechna přeložím, dokončím stránku 1598, která prozatím zůstane neúplná.
zpět