SOUHRN POSELSTVÍ GLYNDY LINKOUS, MAJÍCÍ SOUVISLOST S OČISTOU OTŘESY

2011 - 2021Poselství Boha Otce ze dne 26. března 2019.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŘÁD VĚCÍ

Mé děti, otřesu váš svět znovu a budou to větší otřesy než dřív, a v mnoha úrovních. V tomto otřásání začnu třást shora dolů. Dívejte se, protože tyto otřesy začnou mezi vašimi vůdci.

Poznámka: Viděla jsem mixovací nádobu, jak je s ní třepáno – jeden z těch pohárů opatřených víčkem, v nichž připravujete zdravé směsi – jak se třepe, třepe, třepe a třepe opravdu důkladně…

Příště otřesu národy a vy uvidíte v těchto národech nestálost. Přijde náhlá změna. Vznětlivost bude stoupat. To je nebezpečný čas pro celé lidstvo, protože hněv lidí nebude spravedlivý, ale zakořeněný v těle.

Potom otřesu řádem všech věcí. Vidíte to dokonce i teď na vašem počasí, ale tyto otřesy budou mít vážné následky, protože Já otřesu a změním počasí, abych je učinil daleko víc nepředvídatelné než dřív. Mnozí kvůli tomu zemřou, ale Já jsem připravil tyto otřesy tak, aby byly příčinou toho, že mnozí budou volat mé jméno a ti, kdo to učiní, budou zachráněni. Na závěr otřesu zemí. Prudce zatřesu zemí, aby lidé ze strachu prosili hory, aby na ně padly.

Nic nebude jisté. Ani slunce, ani měsíc, dokonce ani půda, na níž stojíte. Naplánoval jsem konec, aby lidé ode Mne očekávali pomoc, aby ke Mně křičeli. Ti, kdo Mě dobře znají, neuvidí tato krutá soužení, neboť Já je povolám ke Mně domů.

Modlete se bez přestání za ty, které milujete, aby neviděli přicházet tento čas, neboť je zamýšlen vyděsit ty, kdo Mne popírají.

Bůh Otec


Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází!

2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.

Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.

Z 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit.

15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.

16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.

17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.

18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.

19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl

13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,

14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.

15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,

16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“

17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?


Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2011.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS OTŘESŮ JE U VÁS

Mnoho z mých dětí pocítilo, že se uvnitř třese. Mnoho jich mělo vize a sny o otřesech a věcech, které byly otřeseny. Otřesy jsou nyní zde a stále přicházejí, mé děti, protože čas otřesů je u vás.

Vše uvnitř člověka bude otřeseno do základů. Jestli je nevěřící, bude se třást strachem.

Ti, kdo chodí po mých cestách, se budou třást pomazáním mé obrovské moci na jejich životech, a v této době vyjdou a vykonají velké činy v mém jménu. Svět je také otřesen – tím, co přinese budoucnost.

Budoucnost každého člověka a národa je v mé ruce a Já vynesu soud podle vašich skutků. Ti, kdo si myslí, že nevidím jejich hříchy, se mýlí. Ti, kdo si myslí, že Mi na tom nezáleží, se mýlí. V obou případech Mi na tom záleží a vidím – jak vás, tak i vaše skutky.

Mnozí ve světě nevidí čas na duchovních hodinách. Mnozí si nepřejí být vyrušováni ze svých světských potěšení a svých pozemských aktivit. Nemají čas pro Boha, který je stvořil, který vyměřuje jejich požehnání a jejich další dech života. Nevidí, že je to má mocná ruka, která jim dovoluje užívat si svých potěšení, jimž se oddávají.

Ach, člověče, který na Mne nemáš čas, svět se stal tvým bohem a ty mu musíš sloužit, i když v přicházejících dnech budeš po Mně toužit. Budeš ke Mně volat ve svém strádání a budeš si přát Mě poznat, ale okolnosti v té době ti ztíží se něco o Mně dovědět.

Proč chodíte za bohy ze dřeva a z kamene, kteří vás nemohou zachránit, ani ochránit před tím, co přichází? Proč uctíváte to, co vidíte, co se rychle obrátí v prach a co si nemůžete odnést z tohoto času?

Ježíš


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Ez 38, 19: A promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení.

Řím 2, 3: Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

Da 5, 23: Ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.


Poselství Ježíše ze dne 11. června 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VELMI VELKÝ OTŘES

Mé děti, na zem přichází velmi velký otřes. Řekl jsem vám, že vše, co se může otřást, se otřese, a tak se také stane. Tento otřes mnohé vyděsí, ale vy, kteří kráčíte těsně se Mnou, se nemusíte bát. Tento otřes má pomoci těm, které Mě odmítly, aby si uvědomily, že jim zbývá málo času k tomu, aby Mi mohly odevzdat své srdce.

Až tento otřes přijde, vzpomeňte si na to, co jsem vám řekl, a buďte připraveny dát odpověď o naději ve vás, neboť si přeji zachránit mnoho duší před Zlým. Tímto způsobem si pro sebe nashromáždíte mnoho pokladů v nebi.

Ježíš

Další slova, kde Pán mluvil o otřesech: (také některá poselství vnořená do poselství č. 603), https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=shaking


1Petr 3, 15: A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Iz 34, 1-2
1: Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází!

2: Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.

Zj 6, 12-13
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl

13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody.


Poselství Ježíše ze dne 20. března 2012.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OTŘESY ZAČÍNAJÍ

Před několika dny, když jsem se probouzela, jsem viděla další vizi třesoucích se věcí. Viděla jsem samu sebe, jak stojím uprostřed mnoha vysokých budov. Pak se všechny budovy začaly otřásat a některé se začaly hroutit pod intenzitou probíhajících otřesů. Intenzita se nezmenšovala, ale byla stále stejná.

Slyšela jsem slova: "Jděte po mých cestách."

Začala jsem se modlit a ptát se Pána, proč vidím jedno vidění za druhým, jak se věci otřásají. Odpověděl mi:

Až povstanu a strašlivě zatřesu zemí, zatřesu ekonomickým, pak duchovním a pak tím, co je pod zemí.

Dnes jsem se opět modlila kvůli otřesům a On znovu promluvil:

Otřesy začínají, moji lidé. Nyní uvidíte, jak se mnohé věci kolem vás začnou třást. V této době se bude otřásat vše, od vztahů přes vlády až po systémy víry. Co není ze Mne, neobstojí ve zkoušce otřesů.

Posilujte svou víru, mé děti. Vězte, že vás v nadcházejících časech ochráním a zaopatřím, a nepochybujte o tom. Jen věřte, neboť to je klíč k tomu, abyste obdrželi cokoli z mé mocné ruky. Důvěřujte Mi.

Ježíš

Mk 5, 36: Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!"

Iz 2, 19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Mt 6, 32-34
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.


Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2012.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ČAS MNOHA PŘECHODŮ

Mé děti, nacházíte se v čase mnoha změn. Přecházíte mezi minulým a tímto věkem a mnohé z vás se kvůli tomu cítí nejistě. Otřásám vším, čím se otřást dá, a mnohé z vás to pociťují. Otřesu vším, co není jisté a založené na Mně a mém Slovu. Otřásám vztahy, zaměstnáním, kariérou, zdravím, systémy víry. Otřásám vším, co se týká vás, abych vám ukázal, co není ode Mne. Mnohé z vás proti otřesům bojují, protože nechápou, co činím. Najděte svůj klid ohledně těchto záležitostí ve Mně a důvěřujte Mi, že se o vás postarám, ať se stane cokoli.

Vše, co bylo ve vašem životě posvátné, se může změnit. Pouze Já se neměním, vše ostatní je pomíjivé. Najděte svou jistotu ve Mně. Najděte svou záruku ve Mně.

Nebojujte proti tomu, co dělám, neboť je to k vašemu prospěchu, že to dělám. Nyní je čas, kdy musí být vše vyzkoušeno, neboť to, co není ode Mne, nemůže odolat tomu, co má brzy přijít. Svazky, které nejsou ze Mne, neobstojí. Domy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí. Vztahy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.

Již nebudu žehnat a podporovat to, co není ze Mne. Když vidíte, že tyto věci padají, je to proto, že jsem z nich odstranil svou ruku. Národy, které nejsou ze Mne, neobstojí. Nacházejte se ve Mně, abyste obstáli v časech, které přijdou. Jděte vpřed, šiřte mé Slovo, mé slavné evangelium, a buďte požehnáni. Vše, co není ze Mne, brzy zahyne.

Je-li vaše poznání v mém Slovu úplné, pak se neposunete. Vše, co ve vašem životě není v souladu s mým Slovem, bude podrobeno mým otřesům. V tomto věku pozvedám své děti na novou úroveň.

Na cestě tam, kam směřujete, se nemůžete držet mrtvých a suchých věcí světa, vztahů, které nejsou ode Mne. Posílím vás, abyste se zbavily všeho, čím vás nepřítel zatížil a co není mou vůlí pro vás.

Mnohé z vás lpějí na dřívějších věcech, zatímco Já vám chci dát něco nového. Lpíte na tom, co znáte, protože nevidíte jinou cestu, ale Já jsem tvůrce cesty a vytvářím cestu, aby mé děti chodily ve zdraví, aby se jim dařilo v celé mé plnosti, aby měly správné vztahy, které Mi vzdávají čest a přinášejí slávu mému Jménu. Lpíte na starých věcech, protože nic nového není v dohledu, ale Já si přeji, abyste Mi to staré uvolnili a dovolili Mi, abych v něm působil svou vůlí.

Chvalte Mě ve všech věcech a za všechny věci, ať už jim rozumíte nebo ne, protože to si od vás přeji. Když nerozumíte ztrátě, která nastala, důvěřujte, že Já znám plán, neboť Já jsem pro vás Pravda, Cesta a Život.

Kdykoli neznáte cestu, obraťte se ke Mně, neboť Já jsem ta Cesta. Potřebujete-li život ve svém těle, vzývejte mé Jméno, neboť Já jsem dárce života. Potřebujete-li Pravdu o jakékoli situaci, nahlédněte do mého svatého Slova, neboť to k vám bude vždy mluvit pravdu a všechny odpovědi jsou v něm obsaženy, jen když je budete hledat.

Hledejte Mě. Poznejte Mě. Důvěřujte Mi.

Věřte, že v každém okamžiku vím a dělám to, co je pro vás a váš život i životy ostatních mých dětí nejlepší, a nebojte se. Nebojte se, když vidíte, jak mé soudy dopadají na vaše národy, mé děti, neboť tyto věci se opravdu musí stát. Mé Slovo se naplní do posledního písmene před mým návratem a než přijde konec, a nyní je konec již blízko.

Vzhlédněte, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží. Radujte se! Váš čas na zemi je nyní krátký, neboť vše, co je obsaženo v mém Slovu, se naplňuje. Dokončete své cesty s vírou a velkou odvahou, neboť vaše odměna bude vskutku veliká, pokud tak učiníte.

Miluji vás věčnou láskou a bdím nad vámi, zatímco se tento věk chýlí ke konci.

Ježíš


Ž 92, 2: Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.

Jan 14, 6: Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Ž 32, 10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

Ž 37, 5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Sk 2, 21: A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

Lk 21. 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.


Poselství Ježíše ze dne 17. března 2011.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

INTENZIVNÍ OTŘESY PŘICHÁZEJÍ K VĚŘÍCÍM

Nedávno jsem se modlila kvůli silnému pocitu, který jsem zakoušela od Nového roku 2011, že brzy dojde k pustošivému zemětřesení v Americe. Místo aby Pán ke mně promluvil o tomto zemětřesení, které jsem cítila, ukázal mi vizi zemětřesení v životě věřících. Nechápala jsem význam této vize a modlila jsem se, aby mi odhalil, co to znamená.

Minulou noc, kdy jsem se zase modlila, ukázal mi víc. Viděla jsem násilné nepokoje, které brzy přijdou do života věřících. Otřesy budou jak náhlé tak i neočekávané.

Pán se pokouší vás dostat na nějaké místo, a co nevydrží otřesy, jsou věci a lidé, kteří potřebují být vzdáleni kvůli jeho plánu pro váš život, abyste se pohnuli dopředu. Viděla jsem silné třesení, které způsobilo, že vše létalo v chaosu, a když věci dopadly, ne všechny z nich tam byly, ale některé byly v perfektní poloze a Pán se nad tím usmíval.

Toto třesení přijde k nejsilnějším věřícím, nikoli k čerstvým křesťanům. Pán řekl, že se chystá otřást některými z vás brzy, a že má k tomu důvod a chce, abyste zůstali klidní, až se to stane a věřili Mu.

Pán říká: Opírejte se o Mne a naučte se mít můj pokoj ve svém duchu uprostřed chaosu, neboť brzy to budete potřebovat.

Nebojte se.

Ježíš


Poselství Ježíše ze dne 22. června 2015.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NADCHÁZEJÍCÍ ROK

Mé děti, nadcházející rok bude plný nebezpečí. Otřesu věcmi, kterými lze otřást, abych ukázal těm, kdo Mi nevěří (nevěřícím), jak moc potřebují zachránce. (Otřesy mají nevěřícím ukázat, že potřebují Boha, aby se k Němu konečně obrátili - všichni samozřejmě neodpoví, ale někteří ano). Neobrátí své srdce ke Mně, dokud neuvidí, že se již nemohou zachránit sami. (Mnozí lidé věří, že je zachrání jejich peníze, vliv nebo krása, proto se k Bohu pro záchranu neobrátí).

Mé děti, které chodí se Mnou, vědí, že se nemusí bát. Každým pozemským královstvím otřesu. Každým svazkem a spojenectvím, které není postaveno na Mně, také otřesu.

Je nezbytné, aby se Můj lid upínal a spoléhal pouze na Mne a na mé Slovo. Pokud jste svou víru vložili do něčeho jiného než do Mne, odhalím vám to, až vás od toho uvolním.

Nadcházející časy budou vyžadovat vaši absolutní, nerozdělenou oddanost pouze Mně. Jakákoli věrnost Zlému bude v té době vaší zkázou.

Vrátím se pro Nevěstu bez poskvrny a vady!

Ježíš


Iz 2 18-19
18: Bůžkové nadobro vymizejí.

19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Ez 38, 19-20
19: A promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení

20: a budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi, kteří se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem.

Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ' Neboj se, já jsem tvá pomoc.'

Ef 5, 22: Žena ať je podřízena svému muži, jako kdyby to byl sám Pán.
(*)

(*) Nový Zákon, Křesťanská akademie, 3. vydání, Řím, 1976.


Vzpomínka Glyndy Linkous ze dne 3. prosince 2011.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VAROVÁNÍ V DUCHU

V posledních několika týdnech dostává mnoho lidí v duchu velmi jasná varování před něčím, co se chystá proti Americe. Asi před dvěma týdny jsem od Pána obdržela neobvyklé modlitební pokyny a mnozí další začali dostávat sny, vize atd., které poukazovaly na něco, co plánuje nepřítel. O  tom, co  mi Pán nařídil, abych se modlila, jsem tento týden hovořila v pořadu Blog Talk Radio.

Včera v noci, když jsem ležela v posteli, jsem měla vidění košů na prádlo a ty se třásly, jako by se třásl dům, ve kterém byly. Viděla jsem to vidění dvakrát. Normálně bych si myslela, že to symbolizuje jen něco pro mě osobně, a je možné, že ano, ale vzpomínám si, že čtenáři psali komentáře k poslednímu slovu o tom, že viděli vize, jak se věci třesou, takže to může být něco víc.

Natočila jsem video, abych se podělila o tato varování a zeptala se, zda někdo další dostává varování v duchu, sny, vize atd. Pokud ano, a neobtěžovalo by vás se o ně podělit, pošlete mi prosím něco málo o  tom, co jste obdrželi, do nabídky komentářů zde. Udělala jsem mnoho pokusů připravit to video a nahrát je [na server], což se stává velmi zřídka a nutí mě to přemýšlet, zda se nepřítel nesnažil zabránit tomu, aby se tyto informace dostaly ven. Na tuto otázku zatím neznám odpověď.

Je to samozřejmě výzva k modlitbě - modlete se zejména za své rodiny a blízké a za ty, kteří ještě neučinili Krista svým Pánem.

Video si můžete prohlédnout po kliknutí na novou záložku na webu Křídla proroctví s názvem "Varování v Duchu…" nebo přejděte sem a podívejte se na něj na YouTube.

http://youtu.be/ztHu9l4tyZc

Glynda Linkous


Poselství Ježíše ze dne 13. února 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

VYTŘEPÁNÍ NEČISTOT

Četla jsem si Slovo a na chvíli jsem se modlila, a Pán mi ukázal, jak bude postupovat čas konce a jaké to bude pro tvrdohlavé, kteří stále odmítají prosit o odpuštění a obrátit se k Němu.
Je tak milosrdný…

V duchu jsem viděla starou ženu, jak dělala domácí práce. Držela prošívanou přikrývku, která už byla špinavá. Zatřepala s ní a některé z nečistot se uvolnily. Zatřepala s ní znovu a odpadlo více nečistot. Ale byla tam ještě špína, a tak třepala znovu, silněji a silněji, aby uvolnila zbytek nečistoty. Jako žena při porodu, třepání, jak dále pokračovalo, se stávalo silnějším a namáhavějším a častějším.

Připomněla jsem si, že když jsem byla dítě, má matka mi naplácala na zadek. Vždy jsem prosila o odpuštění, a tak trest byl zkrácen. Ale já, jako matka vím, že když dítě neprosí o odpuštění, plácnete je příště tvrději pro jeho vlastní dobro, protože víte, co očekává toho, kdo se nevzdá špatnosti.

A tak tomu bude v tom čase pro ty, kdo odmítnou prosit o odpuštění a obrátit se ke Mně. Budu jimi třást, abych je probudil, abych přivodil, že se probudí z podvodu, ale mnozí se budou stále držet své nečistoty. A tak Já jimi budu třást ještě tvrději, dokud nakonec nebudou vzati ze země. Mnozí zůstanou až do posledního třesení, protože si myslí, že jsou bohové (Viděla jsem, že tito byli velmi arogantní a sebejistí, intelektuálové a někteří z velmi bohatých), a tento třes bude pro ně velmi těžký (Viděla jsem, že přijdou zemětřesení, která nebudou srovnatelná s ničím, co jsme kdy viděli v tomto čase, a hůř – myslím na atmosférické změny a hrozné bouře). Pak zahynou, neboť jejich duše budou v nepřítomnosti pokání ztracené.

Moji lidé, postarejte se, abyste nelpěli na svých hříších. Já jsem velmi dobrotivý a milosrdný, abych vám odpustil, a vše, co žádám, je, abyste prosili o odpuštění, když víte, že jste zhřešili, a mít pokorné srdce, aby bylo očištěno od vašeho hříchu. Já vás očistím, a když se soustředíte na Mne, ukážu vám lepší cestu než hříchy vaší minulosti. Obraťte se ke Mně a nechejte Mě vás umýt v mém Slovu a znovu vás obnovit, neboť jsem milosrdný a nesmírně trpělivý a není mou vůlí, aby někdo zahynul. Jsem vždy ochotný vám pomoci.

Mé děti, které jdou se Mnou, nebudou na zemi, až začnu děsivě otřásat zemí, neboť Já je povolám ke Mně domů, ale ti, kdo se oslovují mým jménem, kdo nejsou moji, budou zde, abych jim dal příležitost k pokání a odložení svých hříchů.

Milujte Mě, služte Mi a učiňte Mě středem svého života a všechno bude dobré. Vy, kteří tak učiníte, se nemáte čeho bát, protože půjdete domů si vzít velkou odměnu a nebudete mít podíl na odměně zkažených.

Ježíš


Ez 36, 31-33
31: Až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své nepravosti a ohavnosti.

32: Nečiním to kvůli vám, je výrok Panovníka Hospodina, to vám buď známo; styď a hanbi se za své cesty, dome izraelský!

33: Toto praví Panovník Hospodin: " V den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím města, a co je v troskách, bude vystavěno."

Iz 22, 12-14
12: Onoho dne Panovník, Hospodin zástupů, vyzval k pláči a k nářku a k vyholení lysiny a k přepásání žíněnou suknicí,

13: a hle, veselí a radost a porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!"

14: Mému sluchu však Hospodin zástupů zjevil: "Tato vaše nepravost jistotně nedojde smíření, zemřete."

Ž 86. 15: Ty však Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

Iz 55, 7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

1Jan 1, 9: Když však uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a že je spravedlivý.

Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.

Ex 34, 6: Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.

2Petr 3, 7-12
7: A totéž Boží slovo také nynější nebesa a zemi šetří pro oheň a uchovává pro ten den, kdy bezbožní lidé budou souzeni a zahynou.

8: Jednu věc však při tom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků, a tisíc roků jako jeden den.

9: Ne, že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na pokání.

10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.

11: Všechno tedy svým způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležt na srdci, abyste žili svatě a zbožně,

12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru rozplynou.

Iz 30, 18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.


Poselství Ježíše ze dne 10. dubna 2017.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

OTŘESENÍ

Vstoupili jste do času mnoha změn a následky pociťujete ve svých životech. Ostatní kolem vás také cítí vratkost této hodiny, ale nebojte se, moji lidé, jen věřte.

Otřásám vším, co může být v tomto čase otřeseno a až se třes ve vašich životech zastaví, někteří lidé a některé věci tady nebudou. Přeji si, abyste Mi věnovali více vaší pozornosti a soustředění. Přeji si s vámi strávit více času, co se však stalo nemožné kvůli vztahům ve vašem životě, a Já je už déle nebudu tolerovat.

Podrobte se Mně, pokořte se pod mou mocnou rukou a dovolte mi udělat, co musí být uděláno, abyste mohli jít výš na této důvěrné procházce, abyste mohli být chráněni v tom, co se má přihodit vašemu národu, a každému národu. Abyste v tom čase mohli být ukryti na tajném místě.

Ježíš


1Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.

8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.


Poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2015.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ABYCH JE MOHL ZACHRÁNIT

Brzy se v Americe, mé děti, stane událost, která obyvatelstvo otřese. Také moji lidé budou otřeseni, ale jen do té míry, jak daleko jsou ode Mne v nějaké oblasti vzdáleni. (Mám dojem, že zde jen v oblastech, ve kterých Mu nedůvěřujete).

Ztracení budou otřeseni až do morku kostí a ti, kteří mají měkčí srdce, Mě pak budou hledat.

Připravte se - připravte se na to, jak jim budete pro Mne sloužit, neboť můj otřes přichází do tohoto národa a bude větší než dřív, protože si přeji získat jejich pozornost. V současné době má jejich pozornost Zlý a oni se nebojí, co bych jim mohl udělat. Nemyslí na věčnost a nevěří v zatracení.

Nevěří mému Slovu, a proto nehledají mou tvář.

Až dojde k tomuto otřesu, nebojte se, mé děti, ale ihned jděte do svých modlitebních komůrek a modlete se za tyto ztracené. Modlete se, aby tato naléhavost vzrostla a oni Mě hledali celým svým srdcem, abych je mohl zachránit.

Ježíš


Zj 3, 20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Iz 2, 18-19
18: Bůžkové nadobro vymizejí.

19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Ag 2, 6-7
6: "Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.

7: Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů."

Žid 12, 26-27
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejen zemí nýbrž i nebem".

27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.


Poselství Boha Otce ze dne 21. března 2013.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

JAK DÁT SVŮJ DŮM DO POŘÁDKU

(Toto Slovo přišlo jako odpověď na vyptávání Boha, co znamená "dát svůj dům do pořádku". Obdržela jsem mnoho e-mailů s tímto dotazem a chtěla jsem na to dostat jeho odpověď, spíš než jen říct, co jsem si o tom myslela).

Moji lidé, aby došlo k tomu, že si dáte vaše domy do pořádku, musíte podrobit každé své rozhodování Mně nebo mému svatému Slovu. Být v pořádku znamená jít po mých cestách, činit mou vůli a poslouchat má Přikázání.

Mnozí z vás jste šli svými vlastními cestami a po celé své životy jste činili jen svou vlastní vůli. To nebyla má cesta pro vás, ale vaše tvrdohlavost a vzpoura, se kterou jste odmítli naslouchat mému hlasu, nebo poslechnout, co bylo správné.

Následovně, mnozí z vás žijí své životy naplněné bolestí a trýzní, a divíte se proč. Mnohé dveře, otevřené nepříteli ve vaší vzpouře, vás tam přivedlo.

Pokud budete věnovat pozornost mému hlasu a odvrátíte se od těchto věcí, odvedu vás jinam. Pomohu vám dát váš dům do pořádku, jaký se líbí mému zraku. Mnozí z vás mají ještě udělat hodně práce, ale někteří z vás, kteří šli po mých cestách mnoho let, mají jen málo napravovat, aby byli v mých očích v pořádku.

Nepřítel ustanovil nezákonné pravomoci nad některými z vás ve vašich vlastních domovech a Já chci, abyste to dali do pořádku. Není to mé přání, abyste byli v nekorektní situaci ve svých domácnostech. Jak  Mě můžete poslouchat, je-li tomu tak?

V nadcházejících časech otřesu mnoha národy. Domácnosti, které nejsou v pořádku, nemohou takové protřepání přežít. Musíte dát svůj dům do pořádku, zatímco je ještě čas.

Miluji vás mé děti, nechci, abyste se báli toho, co přichází. Pojďte blíž ke Mně a dovolte Mi vás chránit pod mými mocnými křídly. Budete v bezpečí, budete-li bydlet v mém stínu.

Bůh Otec


Ž 78, 8: a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.

Př 1, 23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova.

Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.


Poselství Boha Otce ze dne 15. března 2012.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

SPOJENÍ, KTERÁ NEJSOU ZE MNE

Tento týden jsem poslouchala po telefonu jednu kamarádku, která mluvila o nedávných změnách ve svém manželství a o tom, jak se s manželem dostali od téměř podané žádosti o rozvod ke společné návštěvě kostela a o nové lásce, která mezi nimi díky tomu rozkvetla, když mi Pán v duchu něco ukázal.

Ukázal mi, že otřásá manželstvími, v nichž je pravý věřící, který je pod jařmem s tím, kdo věří málo nebo vůbec, a že jimi silně otřásá, aby ten, kdo opravdu nevěří nebo je v nevíře, začal buď následovat Jeho, nebo aby byl věřící osvobozen. Později toho večera při bohoslužbě ke mně promluvil toto Slovo:

V tomto čase budou vztahy zkoušeny ohněm. Co není ze Mne, nepřežije zkoušku mým zušlechťujícím ohněm. V tom, co přichází, musí být vaše spojení čistá.

Mnozí z vás v tomto čase zušlechťování zažijí ztráty. Vězte, že svému lidu vrátím to, co mu právem náleží, a způsobím, že kromě toho ještě více vzroste.

Nechávám nevěřící, aby si nyní vybrali. Přišel jsem, abych v této době osvobodil mé lidi od všeho, co jim brání sloužit Mi celým srdcem. Nyní odstraním překážky a strategicky přesunu mé lidi na pozice pro to, co má velmi brzy přijít. Spojení, které nejsou ode Mne, nemohou odolat bouři, která přichází.

Nebuďte překvapeni, až uvidíte, že se dlouholeté svazky přes noc rozpadnou, protože to učiní moje mocná ruka.

Připravuji vás, moji lidé. Budu se o vás starat v časech, které mají přijít, nebojte se, neboť jsem milující a věrný Otec. Mnozí z vás se budou bát, až se začnou naplňovat plánované události, ale tyto věci musí přijít, aby mé Jméno mohlo být oslaveno na celé zemi, před brzkým návratem mého Syna.

Bůh Otec


Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.

3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.

Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.

Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.


Poselství Ježíše ze dne 26. června 2016.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

NYNÍ SLEDUJTE

Mé otřesy přicházejí k vaší vládě, Ameriko, protože mé soudy jsou za dveřmi.

Poznámka: V duchu jsem uviděla v Bílém domě paniku, nepořádek a chaos, ale nikoli důvod k němu – zdálo se, že něco velmi znepokojujícího se stalo ve velkém rozsahu.

Temnota napadla Ameriku a nepřítel se skrývá v jejích hranicích. Je v běhu plán, jak vás překvapit útokem, který bude šokovat svět. V minulosti bych vás ochránil (Ameriku), ale vy už nechodíte po mých cestách a dáváte přednost ohavnosti před požehnáním. Budete tedy mít ohavnosti.

Poznámka: Když řekl "ohavnosti, které budeme mít", věděla jsem, že to mínil velmi doslovně, ale nemohla jsem poznat, jestli mluvil o ohavných stvořeních, lidech, nebo o podobě v jaké je budeme mít.

Nyní sledujte, jak vám přivádím ohavnosti, které jste si přáli.

Poznámka: Přišlo mi na mysl, že radioaktivita způsobuje mutace živých bytostí a mohla by být příčinou existence stvoření, která bychom považovali za ohavnosti.

Ježíš


Ž 9, 5-18
5: Protože's mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý.

6: Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.

7: Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.

8: Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.

9: Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.

10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.

12: Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.

13: Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl.

14: Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!

15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil.

16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.

17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.


Poselství Ježíše ze dne 25. března 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ZATŘESENÍ

Věnujte pozornost tomu, co připouštím, abych zatřásl těmi a probudil ty, kdo spí v této pozdní hodině. Všímejte si mých metod a poznáte, kdy se pohybuji mezi vámi. Přeji si zachránit více duší.

Nastavte své srdce tak, abyste pocítili, že toto zatřesení bude pokračovat od nynějška až do konce všech věcí a bude pokračovat ve své intenzitě v míře, jak se bude blížit konec.

Je mým přáním, aby všichni lidé zcitlivěli své srdce pro Mne. Naplánoval jsem mnoho událostí, abych pomohl nevěřícím přijít, aby Mě poznali. Mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří, modlete se za ty, které neznáte stejně jako za ty, které znáte, neboť brzy mnozí projdou do věčnosti beze Mne.

Ježíš


Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

1Tim 2, 3-4
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

2 Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.


Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

PŘICHÁZÍ ÚTOK

Na můj lid bude spuštěn útok, který bude větší než cokoli, čemu tato generace až dosud čelila. Tento útok bude zkouškou vaší víry.

Otřes přichází na svět, který je nepodobný ničemu, co už přišlo dřív. Otřese některými probudilými, jiným pomůže poznat, do jakého času vcházejí. Bude to znamení mému lidu o pokročilé hodině. Věnujte tomu pozornost, neboť je to začátek jiné velké události, která bude bezprostředně následovat.

Až uvidíte, že se tyto události stanou, dávejte si pozor, mé děti, neboť budou následovat v tak rychlém sledu, že se budete cítit, jako byste nemohly popadnout dech. Proto jsem vám řekl, abyste se přichystaly, byly připraveny, abyste věděly, co přichází.

Ztratíte mnohé, které milujete a musíte se na to připravit.

Jste připraveny jít samy, když to budu vyžadovat?

Ježíš

Poznámka: Nejsem si vůbec jistá, že tato událost je taková, jak tyto události vnímáme – neštěstí, přírodní katastrofy, atd. Může to být politická událost, nebo nějaký jiný typ dění.


Mt 10, 35-39
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39: Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Žid 12, 25-29
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe.

26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu‘nejen‚ zemí, nýbrž i nebem.

27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.

28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

29:Vždyť náš Bůh je oheň stravující.


Poselství Boha Otce ze dne 2. listopadu 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

ŘÁD

Mé děti, mnoho ve světě kolem vás se rozpadá. Cítíte nepořádek ve vaší oblasti. Řekl jsem vám, že žijete ve Věku chaosu a chaos vstupuje do všeho, a je to tak. Tam, kde jednou byl řád, je nyní jen nepořádek a vy nejste schopni znovu řád obnovit.

V tomto čase zatřesu vším. Vytřepu řád z každého národa a každého lidu, aby se lidé mohli dívat na Mne, co přijde příště. Zatřesu nezávisle tím, co je, abych vám ukázal, čím není.

Toužíte po řádu, neboť jsem vás tak stvořil, ale pravý řád bude zde brzy existovat jen se Mnou a vše kolem bude ve zmatku.

Buďte připraveni na otřesy. Ať řád vládne ve vašem duchu. Ať řád vládne ve vaší mysli. Můj Duch a mé Slovo řád přinášejí, ale svět odmítl mé svaté Slovo a odvrátil se od mého Ducha, a tak řád byl ze světa vzat.

Bůh Otec


1Kor 14, 40: Jen ať se to všecko dělá slušně a spořádaně.

Ž 119, 133: Upevni mé kroky tím, což řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.

Job 10, 22: Do země temné jak mračno, do šera smrti, kde není řádu, kde záblesk svítání je jako mračno.

1Pa 15, 13-14
13: Že jste při tom ponejprv nebyli, Hospodin, náš Bůh se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu.

14: Kněží a lévijci se tedy posvětili a vynesli schránu Hospodina, Boha Izraele.

Ag 2, 6-7
6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.

7: Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.

zpět