1599. 12. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. května 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SVĚT ZUŘÍ


Když Mě chválíte, vaše břemena se pozvedají. Když se soustředíte na Mne, přebývám ve vašich chválách a snímám z vás vaše břemena. Odpočívejte, mé děti, a nechejte Mě nést vaše břemeno. Znepokojuje vás mnoho věcí. Starejte se jen o jednu - soustřeďte se na Mne a na mou lásku k vám. To, a pouze to, je potřeba.

Svět kolem vás zuří porodními bolestmi nového věku, času chaosu. Soustřeďte se na mou lásku, když potřebujete pokoj v chaosu, když se cítíte znepokojení, unavení nebo frustrováni.

Soustřeďte se na Mne a Já vás tím provedu.

Ježíš


Ž 22, 4: Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.

Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.

42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Řím 5, 8: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Řím 8, 35-39
35: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

36: Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."

37: Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

38: Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

39: ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
zpět