1602. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com


VRACÍTE SE DOMŮ


Moji lidé, nemusíte se bát toho, co přichází do vašeho světa. Už dávno víte, co se blíží. Je pravda, že to není dobré, ale vše se musí naplnit, aby se pro vás mohl vrátit můj Syn Ježíš a přivést vás domů.

Pokud se zaměříte na konečný výsledek, bude pro vás přechod snazší. Chvalte Mě! Chvalte Mě, že zlo bude brzy zničeno! Chvalte Mě za záchranu svých milovaných. Chvalte Mě, že vás a vaše milované zaopatřím i uprostřed hladu. Chvalte Mě, že i když pronásledování narůstá, narůstají i vaše odměny zde v nebi a brzy tyto odměny obdržíte a budete se z nich moci těšit navždy.

Chvalte Mě, ať se kolem vás děje cokoli. Uvidíte to, co mé svaté Slovo už dávno předpovědělo, a vracíte se domů.

Ježíš


Zj 1, 7-8
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Zj 2, 10: Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.

11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.

Mt 5, 12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Mal 3, 19: "Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev."

Ž 150
1: Aleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,

2: chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

3: Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,

4: chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

5: chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými!

6: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Aleluja.

zpět