1604. Poselství Jeříše ze dne 15. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA, https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVRÁCENOST V AMERICE


Mé děti, v Americe vládne duch zvrácenosti. Zkažení zbožnili zvrácenost a ta nyní pokrývá celou zemi. Vstoupila do vašeho Bílého domu a nyní plně vnikne do vašich zákonů.

Nebuďte šokovány zákony, které uvidíte, jak jsou tomto čase přijímány, neboť když vládne bezbožný, lidé budou vzdychat. V této době uvidíte mnoho nespravedlnosti, nejen zvrácené zákony. Přichází mnoho zla. Vstupujete do doby, kdy kvůli Mně budete nenáviděny všemi lidmi.

Pochopte čas, ve kterém žijete, a přizpůsobte se mu.

Snažte se v každé době plnit mou vůli a učit se mému Slovu, protože tyto věci vám budou nade vše prospěšné. Budete-li tyto věci dělat, nemusíte mít strach z toho, co má přijít. Pamatujte, že jste moji a Já nad vámi neustále bdím.

Ježíš


Př 29,2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.

2Kor 5, 9-10
9: Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině.

10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

Lk 21, 16-27
16: Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.

17: A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

18: Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.

19: Když vytrváte, získáte své životy.

20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.

21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,

22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

23: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.

24: Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

zpět