1605. 16. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ABYCH JE MOHL ZACHRÁNIT


Brzy se v Americe, mé děti, stane událost, která obyvatelstvo otřese. Také moji lidé budou otřeseni, ale jen do té míry, jak daleko jsou ode Mne v nějaké oblasti vzdáleni. (Mám dojem, že zde jen v oblastech, ve kterých Mu nedůvěřujete).

Ztracení budou otřeseni až do morku kostí a ti, kteří mají měkčí srdce, Mě pak budou hledat.

Připravte se - připravte se na to, jak jim budete pro Mne sloužit, neboť můj otřes přichází do tohoto národa a bude větší než dřív, protože si přeji získat jejich pozornost. V současné době má jejich pozornost Zlý a oni se nebojí, co bych jim mohl udělat. Nemyslí na věčnost a nevěří v zatracení.

Nevěří mému Slovu, a proto nehledají mou tvář.

Až dojde k tomuto otřesu, nebojte se, mé děti, ale ihned jděte do svých modlitebních komůrek a modlete se za tyto ztracené. Modlete se, aby tato naléhavost vzrostla a oni Mě hledali celým svým srdcem, abych je mohl zachránit.

Ježíš


Zj 3, 20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Iz 2, 18-19
18: Bůžkové nadobro vymizejí.

19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Ag 2, 6-7
6: "Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.

7: Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů."

Žid 12, 26-27
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejen zemí nýbrž i nebem".

27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.

zpět