1607. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. června 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

ĎÁBEL NENÍ VÝMYSL, ON EXISTUJE


Milovaní Boží lidé:

ŽEHNÁM VÁM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.

Tento Boží lid musí zůstat pod ochranou Nejsvětějšího Srdce našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

K dosažení tak velkého cíle je nezbytná pravost lidského stvoření, místo pokrytectví obílených hrobů.

Je jen málo lidských bytostí, které se skutečně zkoumají pohledem na své nedostatky…
Jen málo je těch, kteří se vydávají na cestu upřímného obrácení…
Boží lid je plný pokrytců…

Pravdivé obrácení je nutné, které lidské bytosti odmítají, když na sebe pohlížejí jako na "boha" neexistujících ctností a darů, nafoukaných falešností svého lidského ega.

Osobní skutky a chování jsou teploměrem, který bez přetvářky k vám hlasitě křičí o skutečném vnitřním životě, zamořeném duchovní slepotou, která pokrývá Zemi.

Mé nebeské legie neustále bdí nad těmito lidskými bytostmi, které se odmítají podívat pravdivě na sebe a přijmout odpovědnost za své chyby…

Tyto boží děti se musí na své cestě zastavit, jinak skončí vydáním svých bratrů do rukou antikrista.

Boží lidé, odhoďte touhu po pomstě, kterou chováte ve své mysli, zatrpklost a závist ve svých myšlenkách a nenávist ve svém srdci.

Boží lidé, nedívejte se jen na to dobré, s nímž si myslíte, že jednáte a pracujete: to je arogance a pýcha. Takto se chovají nevděční služebníci, kteří neznají Krále a Pána nebes a země kvůli zkaženosti, kterou si nakazili duši. Proto živly očistí lidstvo a lidskou rasu, která, utlačovaná vlastním zlem, pohlédne zevnitř na své nitro, před velkým milosrdenstvím našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Boží lidé, ďábel není výmysl, on existuje, okrádá vás o pokoj, vede vás k vzájemnému boji a raduje se z toho.

Ach, pošetilá stvoření, vy samy jste příčinou ďáblovy radosti!

Milovaní Boží lidé, nemoc stále táhne lidstvo vstříc ještě k větším bolestem. Elita si podkopává zdraví, smrt spěchá, Země je nestabilní, zemětřesení rychle přicházejí.

Pozor, lidé – buďte v pohotovosti!

Svolal jsem Boží lid k modlitbě:

Aby každé lidské stvoření prosilo o dar rozlišování svých osobních činů a jednání vzhledem k blížícímu se Varování a naléhavosti záchrany duše.

Naléhavě si od Ducha Svatého vyproste potřebnou sílu k setrvání ve víře vzhledem těžkým a bezprostředním událostem, které postihnou zemi, a tedy i lidstvo.

Vzdávejte dík Jedinému a Trojjedinému Bohu, ochránci nevinných.

Boží lidé nepropadají panice ani zoufalství, jsou věrní Bohu, jdou tam, kam je Bůh povolal, a důvěřují v Boží ochranu a Boží zaopatření.

Mé legie je střeží, aby nezeslábli.

Lidé, buďte ve střehu!  Buďte ostražití, obraťte se!

Nebojte se, jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych vás chránil pro slávu Boží a spásu duší.

Svatý archanděl Michael

zpět