1609. Poselství Boha Otce ze dne 17. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRAVÝ SVĚDEK


Mé děti, vstupujete do nejtěžších časů na zemi. Neboť je to čas nejmocnějšího projevu mé velké moci nevěřícím.

Dávejte si co největší pozor, abyste v této době nehřešily před nevěřícími, neboť si přeji, aby vaše svědectví bylo pro Mne upřímné. Zbývá jim tak málo času, aby se ke Mně obrátili, že nebudu tolerovat nikoho, kdo je ode Mne takto odvrátí.

V tomto čase odpovídám na mnohé dlouholeté modlitby za věci, v něž jste věřili. Přeji si, aby vaše radost byla úplná. Dávejte si velký pozor, abyste, až přijdete do dobré země, kterou jsem vám dal, až budete žít v pěkných domech, které jsem vám poskytl, neodvrátily své srdce ode Mne a nezhřešily, protože pokud tak učiníte, rychle odstraním vaše požehnání a vy budete na tom hůř než předtím.

Přeji si, abyste Mě za tato požehnání chválily, vydávaly svědectví o mé velké laskavosti a milosrdenství vůči vám a byly na zemi v krátkém čase, který vám zbývá, mými pravými svědky. V tom vám mohu i nadále žehnat. Pokud tak neučiníte, zruším vaše požehnání a dám je jinému.

Bůh Otec


1Kr 14, 15: Hospodin bude bít Izraele, takže se bude klátit jako rákosí ve vodě, vyrve Izraele z dobré země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je až za Řeku, protože si dělali posvátné kůly a Hospodina uráželi.

De 8, 6-7
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.

7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,

De 8, 10-12
10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím.

12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,

De 8, 14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

De 8, 16-17
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro.

17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."

De 8, 19: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.





zpět