?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1610

1610. 18. června 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 15. března 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SPOJENÍ, KTERÁ NEJSOU ZE MNE


Tento týden jsem poslouchala po telefonu jednu kamarádku, která mluvila o nedávných změnách ve svém manželství a o tom, jak se s manželem dostali od téměř podané žádosti o rozvod ke společné návštěvě kostela a o nové lásce, která mezi nimi díky tomu rozkvetla, když mi Pán v duchu něco ukázal.

Ukázal mi, že otřásá manželstvími, v nichž je pravý věřící, který je v chomoutu s tím, kdo věří málo nebo vůbec, a že jimi silně otřásá, aby ten, kdo opravdu nevěří nebo je v nevíře, začal buď následovat Jeho, nebo aby byl věřící osvobozen. Později toho večera při bohoslužbě ke mně promluvil toto Slovo:

V tomto čase budou vztahy zkoušeny ohněm. Co není ze Mne, nepřežije zkoušku mým zušlechťujícím ohněm. V tom, co přichází, musí být vaše spojení čistá.

Mnozí z vás v tomto čase zušlechťování zažijí ztráty. Vězte, že svému lidu vrátím to, co mu právem náleží, a způsobím, že kromě toho ještě více vzroste.

Nechávám nevěřící, aby si nyní vybrali. Přišel jsem, abych v této době osvobodil mé lidi od všeho, co jim brání sloužit Mi celým srdcem. Nyní odstraním překážky a strategicky přesunu mé lidi na pozice pro to, co má velmi brzy přijít. Spojení, které nejsou ode Mne, nemohou odolat bouři, která přichází.

Nebuďte překvapeni, až uvidíte, že se dlouholeté svazky přes noc rozpadnou, protože to učiní moje mocná ruka.

Připravuji vás, moji lidé. Budu se o vás starat v časech, které mají přijít, nebojte se, neboť jsem milující a věrný Otec. Mnozí z vás se budou bát, až se začnou naplňovat plánované události, ale tyto věci musí přijít, aby mé Jméno mohlo být oslaveno na celé zemi, před brzkým návratem mého Syna.

Bůh Otec


Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.

3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.

Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.

Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
zpět