1611. 18. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. června 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NADCHÁZEJÍCÍ ROK


Mé děti, nadcházející rok bude plný nebezpečí. Otřesu věcmi, kterými lze otřást, abych ukázal těm, kdo Mi nevěří (nevěřícím), jak moc potřebují zachránce. (Otřesy mají nevěřícím ukázat, že potřebují Boha, aby se k Němu konečně obrátili - všichni samozřejmě neodpoví, ale někteří ano). Neobrátí své srdce ke Mně, dokud neuvidí, že se již nemohou zachránit sami. (Mnozí lidé věří, že je zachrání jejich peníze, vliv nebo krása, proto se k Bohu pro záchranu neobrátí).

Mé děti, které chodí se Mnou, vědí, že se nemusí bát. Každým pozemským královstvím otřesu. Každým svazkem a spojenectvím, které není postaveno na Mně, také otřesu.

Je nezbytné, aby se Můj lid upínal a spoléhal pouze na Mne a na mé Slovo. Pokud jste svou víru vložili do něčeho jiného než do Mne, odhalím vám to, až vás od toho uvolním.

Nadcházející časy budou vyžadovat vaši absolutní, nerozdělenou oddanost pouze Mně. Jakákoli věrnost Zlému bude v té době vaší zkázou.

Vrátím se pro Nevěstu bez poskvrny a vady!

Ježíš


Iz 2 18-19
18: Bůžkové nadobro vymizejí.

19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Ez 38, 19-20
19: A promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení

20: a budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi, kteří se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem.

Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ' Neboj se, já jsem tvá pomoc.'

Ef 5, 22: Žena ať je podřízena svému muži, jako kdyby to byl sám Pán. (*)


(*) Nový Zákon, Křesťanská akademie, 3. vydání, Řím, 1976.

zpět