1612. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NAHROMADILY SE VÁM ROZSUDKY


Má pravá Nevěsta se připravuje na to, co přichází. Čas mého soudu se nyní rychle blíží a ti, kdo jsou vlažní ve svých srdcích, nepochopí, co se děje. Ti, kdo Mě hledají jen tehdy, když touží po nějakém daru, nebudou mít moudrost, aby v této pozdní hodině přežili delší dobu nebo konali díla mého království.

Ameriko, kdyby v tobě zůstalo něco dobrého, něco pravdivého, mohl bych litovat svých soudů, ale není tomu tak. Tvá špatnost se každým dnem zvětšuje, a tak podnítím kruté nepřátele, aby tě zničili. Až tě tito nepřátelé zničí, Ameriko, odstraní všechny stopy tvého pokrytectví. Ukradnou tvé poklady a zničí tvá města. Tvé ženy a děti se stanou jejich zajatci a tvůj dobytek a úroda se stanou jejich potravou. Odmítli jste mi sloužit, a tak budete místo toho sloužit svým nepřátelům.

Všichni bezbožní u moci již nepoznají moc, neboť budou jako seno a strniště v ohni a Já nevyslyším jejich křik v den jejich pohromy. Budu se smát jejich trápení, jako se smáli mému Slovu a mému lidu.

Tyto soudy jste si nahromadili svými bezbožnými zákony a skutky.

Ježíš


Ž 37, 35-40
35: Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;

36: odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.

37: Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.

38: Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.

39: Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.

40: Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.

Př 1, 23-33
23: : Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:

24: "Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,

25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,

26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,

27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.

28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,

29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,

30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.

31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.

33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
zpět