?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1615

1615. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZÍ VÁLKA


Mým dětem v Americe: musíte se připravit, protože do vaší země přichází válka.

Již nyní se nepřátelé Ameriky spikli, aby způsobili její pád. Podnítil jsem nepřátele, aby pomstili mé svaté Jméno na tomto bezbožném národu, avšak mám tam malý zbytek, který Mě skutečně uctívá a kráčí po mých cestách. Ty budu chránit za každou cenu. Ty budu živit svou vlastní rukou. Z těch mám radost, když o Mně mluví a modlí se ke Mně.

Připravte se, děti, protože válka přichází a není daleko. Zajistěte si své domy. Pozvedněte modlitby za své milované, abych je mohl zachránit. Shromažďujte obilí pro své maličké, neboť tato vojska pohltí vše, co je před nimi, až pokryjí zemi.

Ježíš


Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.

26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Jr 16, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty."

10: Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: Proč Hospodin promluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu Bohu?

11: Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.
zpět