1617. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/HODNĚ MORU


Až válka zpustoší americkou zemi a převládne čas velkého hladu, rozmnoží se mnoho nemocí a moru. Smrt bude všude najednou a bude jen málo dostupných léků. Mé děti mají přístup k mé uzdravující moci, ale ti, kdo Mne odmítli, nikoli.

Nemusíte se bát toho, co přichází, mé děti, neboť vás držím v dlani své mocné ruky a moji andělé na vás dávají pozor dnem i nocí.

Ježíš

Poznámka: Vždycky jsem si myslela, že mor je jen nemoc, ale toto slovo mě přimělo zajímat se, jaká je jeho definice. Wordnik definuje mor jako:

- Obvykle smrtelné epidemické onemocnění, zejména dýmějový mor.
- Zhoubný, zlý vliv nebo činitel.
- Nemoc zvaná mor nebo mor; také jakákoli epidemická zhoubná choroba.


Lk 4, 28-30
28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.

29Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.

30: On však prošel jejich středem a bral se dál.

De 3, 22: Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.

Iz 43 1: Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj."

Mt 10, 30-31
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.

31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Mk 5, 34: A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"
zpět