1619. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSLEDNÍ SKLIZEŇ


Mnohé z mých dětí se diví, proč jsem je v tomto čase ještě nepřemístil. Mé děti, pro mnohé z vás jsou připravována místa a tato místa nejsou ještě hotova. Buďte si jisté, že v pravý čas budete v bezpečí.

Některé z vás, které máte velkou víru, nepřestěhuji. Chci ukázat svou nesmírnou moc na zemi nevěřícím. V době Nabuchodonozora ukázali moji služebníci Chananiáš, Mišael a Azariáš mou obrovskou sílu, a ve vaší době bude ukázána ještě větší moc, protože to bude doba na zemi, kdy bude sklizena poslední úroda. Po tomto období budou všichni, kdo Mě stále odmítají, patřit Zlému a mé děti se vrátí domů.

Ježíš


Da 3, 14-18 KJV
14: Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?

15: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!"

16: Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.

17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.

18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."

zpět