162. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JÁ NEJSEM VZDÁLENÝ BŮH, STOJÍM BLÍŽ, NEŽ VĚŘÍTE


Můj milovaný lide,

mé požehnání je pro každé z mých dětí:
Ochrana, pokoj, moudrost, bezpečí a má Láska.

Můj lid je udržován v neustálém čekání a Já vás volám k uskutečňování mého Slova v každém ohledu.

Musíte si udržet důvěru, že v poslušnosti k mému Slovu najdete moudrost, kterou v tomto čase nemáte, jste-li mimo Mne.

Nabízím vám svou ochranu, nikoli úlevu od zkoušek, v nichž každý roste a je posilován, aby zachránil svou duši.

Vy jste můj lid, a můj lid žije, pracuje a jedná v rámci Božího Zákona, který zůstává v platnosti pro každou generaci.

Už dávno jsem vám oznámil krizi v mé církvi, modernizaci mé liturgie, nedostatek spojení se Mnou v posvěcování. Někteří z mých kněží věří v transsubstanciaci mého Těla a Krve, jiní ne, navzdory všem fyzickým důkazům, jako tomu bylo v eucharistických zázracích. Pro některé je kněžství posvátné, a pro jiné jen jiné povolání.

Varoval jsem vás, moji lidé, před svobodným zednářstvím, které ovládá velký počet mých církevních stoupenců. O tom jsem se už zmínil, abych vás připravil na velké změny, které nastanou a jimiž moji lidé budou zmateni. Zmatek přichází, protože Mě neznáte, a protože Mě neznáte, nemáte schopnost poznat, co je má vůle, a co se děje z vůle lidí, aby přivedli můj lid k váhání, což je velmi choulostivá situace.

Můj milovaný lide, žádná událost, oznámená uvnitř mé církevní hierarchie není náhodná. Je naplněním toho, co vám řekla má Matka již ve svých prvních zjeveních, kde mluvila o skutečnostech, které znáte, a ve znalosti, kolik toho má Matka odhalila pro tuto generaci, stále nevěříte a ignorujete každé slovo mé Matky. A děláte to, abyste ospravedlnili neospraveditelné: práci a jednání mimo mou vůli.

Tak mnoho antikristů prošlo dějinami! A v tomto čase, kdy jste varováni před posledním a velkým antikristem, který ovládá veškerou hrůzu a zlo vycházejícího ze samotného pekla, nenasloucháte mým varováním. Ještě jednou bude můj lid čelit teroru, jen to bude poslední příležitost pro Zlého zaútočit na mé děti. Budete prožívat, co žádná předchozí generace nezažila. Od velkých vymožeností člověka, až do očisty jeho samotného: Velký čin milosrdenství vůči člověku ve Varování a Zázraku mého Domu, které jste dříve nikdy neměli. Oba zázraky způsobí, že moc mého Domu se vylije z břehů, aby můj svatý Zbytek byl stále více očišťován, až do mého Druhého příchodu.

Mé milované děti, moji milovaní lidé, právě tak, jak lidstvo čelí tolika kritickým událostem, tak má Láska je položena před každého, a tak kdokoli si přeje, může si vzít a pít mléko a med, které proudí z mé Lásky, a ne žít pouze pohromami.

Chci, abyste pochopili, že z dobroty čiší dobrota a přitahuje dobro, ze zla čiší zlo a přitahuje zlo. Každý z vás se živí tím, co přijímá svou svobodnou vůlí a skrze lidské bytosti.

Posílám svůj nástroj, aby vám oznámil mou vůli a sdělil vám správnou a nejméně bolestivou cestu, kterou musíte jít.

Čas mého milosrdenství byl velmi prodloužen prostřednictvím mé Matky, která se přimlouvala za vás, za lidstvo. Má Matka, velká obhájkyně mých dětí, je tou, která umožnila, že čas očisty byl odložen. Děti, tento čas již minul a přišla chvíle, kdy, jestliže naše Trojice nedovolí očistu, mé věrné děti budou ztraceny.

Moji lidé, nemoc postupuje k bodu, kdy se stává pandemií. Zůstaňte ve střehu, vyhubení lidstva nebylo posláno Mnou, ale zrodilo se rukou člověka.

Moji milovaní lidé, Evropa si užije dosyta trápení, síla Evropy se oslabí, její okázalost zmizí. Nápory vetřelců, jeden za druhým, budou pohromou pro mé děti tohoto velkého kontinentu.

Velký národ velkolepých zábavných představení bude trpět. Spojené státy, oslabené ve své ekonomice budou bičovány a rozervány svými nepřáteli, kteří je dosáhnou. Šílenství, panující v tomto velkém národu, tolerance a kompromisy jeho vládců se zlem, vedou tento národ k utrpení.

Moji milovaní lidé, komunismus znovu povstane s velkou silou jako velká mocnost, která ovládne lidstvo a vnutí se světu. Neposlušnost k žádostem mé Matky v roce 1917 je příčinou této nadvlády. Zmiňuji se o tom v tomto roce 2017, sto let po Slovu mé Matky.

Lidé rychle pokračují ve vytváření zbraní, které jsou schopny překonat jejich zdokonalování těmi, které pokládají za své nepřátele. Jak se lidstvo oddalo být poslem hrůzy pro své bratry! Ale lidé, zabředlí do svého vlastního bláznovství a zhýralosti, si neuvědomují, co se děje, až do chvíle, kdy prožijí výsledek mých varování na svém vlastním těle.

Miluji všechny mé děti a volám vás, abyste se staly lidskými bytostmi, odpovědné za svou spásu. Proto se musíte stát svědky mých činů a práce, znát mé Slovo, přijímat Mě ve svaté eucharistii a zůstávat ve stavu milosti, aby vás ďábel neuvrhl do zmatku.

Mládež je ve spárech Satana kvůli nedostatku poznání mé Lásky, mého volání, mého sebeobětování, které bylo špatně vyloženo. Lidé žijí bez cíle, cítí úzkost, ale nevědí, že ta pochází z jejich duše, kvůli osudové odpovědi, kterou dávají sami sobě a naší Trojici.

Lidé hledají své štěstí, aniž by věděli, že štěstí je víc než něco pomíjivého. Svévolně ignorují skutečnost, že jistota štěstí se nalézá v naší vůli, kterou člověk podceňuje, a přesto by chtěl žít nekonečně dlouho.

Moji milovaní lidé, horlivě hledáte štěstí, které pomíjí, hospodářskou jistotu, věhlas, prosperitu...Nic z toho se nepodaří, děti, všechno z toho selže.

Člověk netuší o nutnosti žít v naší vůli, aby sám sobě nestál v cestě, a tím si ze své svobodné vůle odpírá věčný život.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí skrze přírodu, která se probouzí a trpí cizí vůlí.

Modlete se, děti, za Francii, je neustále očišťována. Tato země ukazuje Evropě, co se rozšíří po celém kontinentu.

Modlete se, děti, modlete se za Venezuelu, bude dvojnásobně utlačována.

MODLETE SE, DĚTI, ZAHAJTE ŘETĚZ RŮŽENCE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, VŠECHNY V JEDNOTĚ, POKRÝVAJÍCÍ 24 HODIN DNE.

Modlete se, děti, za Ekvádor, tato země trpí.

Děti, neustále žijete v hříchu a pokračujete, protože nechcete prosit o mou pomoc.

Chci po každém, aby Mě prosil, abych ho pozvedl a přivítal ho v mé Lásce.

Má Láska je trvalá. Netrapte se vírou, že Já jsem vzdálený Bůh, stojím blíž, než věříte.

Žehnám vám svou láskou.

Váš Ježíš
zpět