?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1620

1620. 26. června 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. července 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SOUSTŘEĎTE SVOU MYSL


Některé z mých dětí nejsou připraveny na změny, které se v jejich životě chystají stát, i když si myslí, že připraveny jsou. Mé děti, musíte si pamatovat, že změny, které vnímáte jako negativní, mohou být ve skutečnosti tím, co je pro vás v mých očích nejlepší. Vím, co přichází do vašeho světa a jak to ovlivní každé z vás, a provádím změny, které jsou pro vás nejlepší, abyste mohli být co nejefektivnější.

Soustřeďte svou mysl tak, aby Mi byla ve všem poslušná. Připravte své srdce, aby bylo pokorné pod mou rukou, a nezáleží na tom, co tyto změny přinesou, a bude se vám v nich dobře dařit. Budete-li se změnám bránit, nezastaví to jejich příchod, jen je budete obtížněji snášet. Budete-li Mi odporovat, Já zase budu odporovat vám ve vaší pýše.

Nastavte se na poslušnost a následujte Mě.

Ježíš


Lk 9, 51: Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma.

1Petr 5, 6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Jak 4, 6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
zpět