1621. 27. června 2017. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. února 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO NEČEKANÝCH ZMĚN


Byla jsem ve chvíli modliteb a začala jsem se Pána ptát, proč se zdá, že někteří z nás procházejí tak intenzivním obdobím jedné změny za druhou, když On začal ke mně mluvit toto Slovo:

Moji lidé, v této době procházíte obdobím ohromných změn. Nejen ve vašich vládách a národech, ale také ve vašich životech. Někteří z vás jsou připravováni na své osudy v práci pro království.

Ve vašich životech došlo a stále dochází k mnoha neočekávaným změnám, které ve vás vyvolávají volání "Proč?".

Nebojte se, mé děti, neboť všechny vaše chvíle jsou v mých rukou a Já znám všechny detaily vašeho utrpení, nejsou Mnou nepovšimnuty.

V životech mých vyvolených musí nastat časy zbavování se a jen Já vím, jak dosáhnout toho, co si přeji, a jak to nejlépe provést v každém z vás.

Plyňte s těmito změnami, mé děti, i když se vás nepřítel bude občas snažit přesvědčit, že váš Bůh vás opustil. Vy víte, že Já to nikdy neudělám. Povzbuzujte se v mém Slovu. Povzbuzujte se navzájem ve víře, jako to dělali moji dávní učedníci.

Vězte ve svém srdci, že jste všichni svědky doby v dějinách, kterou si mnozí před vámi přáli vidět!

Nebojte se, až budou věci nebo lidé odebráni z vašich životů, ale místo toho Mě chvalte - chvalte Mě, že mám pro vás mocný záměr a moje moudrost je mnohem větší než vaše vlastní. Chvalte Mě a pevně se držte mé ruky a Já vás provedu tímto obdobím velkých změn ve vašem životě.

Neboj se, mé dítě, jen věř, že tě tím provedu.

Ježíš


Kaz 3, 1-3
1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

2: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;

3: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;

Mt 13, 17: Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.

Iz 29, 16: Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?"

Jr 18, 6: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský."

Jan 15, 1-2
1: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.

2: Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.

Řím 8, 18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

1Sam 30, 6: Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.

Mt 28, 20: "A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

zpět