1624. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOJI JEDINÍ POSLOVÉ


Mé děti, nastává pro vás těžká doba, kdy se stane mnoho věcí, jimž nebudete rozumět a z nichž nebudete mít radost. Musíte se snažit vydržet a nadále Mě zastupovat na zemi, protože stále existují ztracené duše, které chci zachránit, a vy jste tam mými svědky. Vaše odměna za to bude velmi velká, protože nepohodlí bude značné.

V těchto časech, kdy dochází ke změnám, a vy si přejete šťastnější časy, odložte své emoce stranou a dělejte práci, ke které jste povoláni, abyste mohly dokončit své úkoly a vrátit se domů ke Mně, protože vše, co stojí mezi vámi a nebem, je nedokončená práce se ztracenými dušemi.

Jejich jedinou nadějí jsem Já a mými jedinými posly jste vy. Zůstaňte pevné, přepásejte svá bedra a dokončete závod, který je před vámi. Buďte silné.

Ježíš


Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.




zpět