1631. 5. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 31. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SVĚT SE ZMĚNÍ


Až se čas rozdělení plně projeví, budu s vámi. V tomto čase provedu každého procesem, který vám pomůže osvobodit se od světského kolem vás a přiblížit se blíž ke Mně.

Ale nejdříve si musíte připravit své srdce na to, co uvidíte.

Připravte své srdce tím, že si uvědomíte, že to, co ve světě vidíte, se změní. Úplně se změní. Připravte své srdce tím, že vezmete na vědomí, že ve vašem světě existuje mnoho zla a odstranění pohodlí probudí v lidstvu to nejhorší. Uvidíte to. Někteří z vás to zakusí přímo, ale Já vás nikdy neopustím. Budu vždy s vámi, skutečně až do konce všeho, co uvidíte.

Připravte své srdce na drastický narůst překračování zákona, dokonce většího než vidíte teď. Dokonce i teď prostupuje vše, co vidíte. Více než kdy dříve jsou srdce lidí naplněna delikty. Nyní, víc než kdy dříve, je nutná jednota vůči tomu, co přichází.

Ale můj lid půjde v tomto čase v jednotě a vše bude pozorovat. V této jednotě se projeví má velká a mohutná moc, aby ji všichni viděli, aby pomohla nevěřícím uvěřit ve Mne, i když můj lid bude kvůli tomu krutě pronásledován. Touto cestou bude mnoho z vás rychle odvedeno ke Mně domů.

Nebojte se, neboť vše, čím projdete, nebude marné a vy budete velmi odměněni. Budete připraveni na všechno, čemu budete muset čelit pro mé Jméno.

Bůh Otec


Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.

7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.

9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.

10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.

12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.

13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.

1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy lásky.

16: Vždyť všecko, co je ve světě: žádost těla, žádost očí, a honosný způsob života, je nikoliv z Otce, ale ze světa.

Jan 17, 16-20
16: Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.

17: Posvěť je pravdou – tvé slovo je pravda.

18: Jako jsi mne poslal do světa, tak jsem i já je poslal do světa.

19: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli skutečně posvěceni.

20: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne.

Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.

10: Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Mt 10, 16-23
16: Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17: Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách.

18: Budou vás vodit před místodržitele a krále kvůli Mně, na svědectví jim i pohanům.

19: Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli bude vám dáno, co máte mluvit.

20: Neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch vašeho Otce mluví skrze vás.

21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.

22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

23: Když vás budou pronásledovat v jednom místě, utečte do jiného. Skutečně říkám vám: Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

zpět