1632. 6. července 2021. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NAPLNĚNÍ LŽÍ


Mé děti, Zlý je nyní mezi vámi. Musíte se mít na pozoru, neboť země se plní lžemi a podvody. Nic není takové, jak se zdá, a číhá na vás mnoho nástrah, neboť vás chce zničit dřív, než budete moci svědčit jiné žijící duši.

Buďte pohotové mluvit o Mně na svých tržištích a všude tam, kdekoli jsou jiní, jimž to máte říct. Čas těch, kdo přebývají na zemi, vypršel a vy tam musíte rychle dokončit celou svou práci.

Brzy přijdu, abych vás přivedl ke Mně domů, a všechen smutek a dřina na zemi budou za vámi.

Ježíš


Ez 13, 22-23
22: Poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat, a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu,

23: proto už nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu svůj lid z vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin.

Ž 40, 4: a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina.

Iz 9, 15-16
15: Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.

16: Proto neměl Panovník radost z jeho jinochů a nad jeho sirotky a vdovami se neslitoval, protože všichni jsou to rouhači a zlovolníci, bludně mluví každá ústa. Tím vším se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka zůstává napřažená.

Ez 14, 3-4
3: "Lidský synu, tito mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtli. Těm mám dávat odpověď na dotazy?

4: Proto k nim promluv. Řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Každému z domu izraelského, kdo nosí v srdci své hnusné modly a klade před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtl, a jde za prorokem, já, Hospodin, dám odpověď, jakou si pro své mnohé hnusné modly zaslouží."

zpět