1633. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS BEZ SLITOVÁNÍ


Mé děti, přicházející čas bude bez milosrdenství, kdy se lidé stanou podlými, a zlodějina bude normální.

Ti nejzranitelnější rychle zahynou, pokud je nebudu chránit a zajišťovat, protože silní ovládnou slabé a budou je okrádat.

Lidé budou šílet hladem, až se nakonec uchýlí k nemyslitelnému... budou jíst maso mrtvých. Čas velkého hladu přinese mnoho zvráceností, mé děti.

Modlete se, abyste byly uznány hodny uniknout tomu, co má přijít. Přeji si, abyste v té době nebyly na zemi.

Ježíš

Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

Lk 21, 34-36
34: "Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.

36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

zpět