?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1636

1636. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BEZ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU


Amerika nyní je a brzy už nebude, protože se oddala modlám a bohům, kteří žádnými bohy nejsou, což se mi hnusí.

Tvoji bohové tě nemohou zachránit, Ameriko, a v onen den, kdy budeš ke Mně křičet, se tvému neštěstí vysměji. Vy, kdo vedete lid Ameriky k tomu, aby šel cestami, které nejsou moje, kdo vydáváte zákony proti Mně, kdo znesvěcujete mé svaté Jméno, vy, kdo odmítáte poznání a odmítáte poučení, kdo se vysmíváte a zneužíváte můj lid, budete zničeni bez varování a bez opravného prostředku.

Jako jste neprokázali milosrdenství jim, ani Já je neprokážu vám.

Tento národ padne, neboť jsem nad ním vynesl rozsudek. Pozvedl jsem armády, které přicházejí, aby jeho lid vzaly do zajetí. Zároveň jsem však ustanovil svá vlastní vojska, aby chránila ty, které jsem pro tuto dobu povolal, ty, kteří se věnují mému dílu na zemi, dílu záchrany duší.

Amerika padne, přesto mám zbytek, který zůstane stát, ty, kteří Mi jsou oddáni a kteří položili své životy za poselství Kříže. Nebojte se, dětičky.

Ježíš


Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Př 1, 23-33
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:

24: "Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,

25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,

26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,

27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.

28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,

29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,

30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.

31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.

32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.

33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
zpět