1637. 10. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 1. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBESA BUDOU OTŘESENA


Řekl jsem vám, že v tomto čase bude nebe otřeseno, stejně jako země. Přemýšleli jste o významu mého prohlášení, moji lidé? Když otřesu nebesa, země už nebude mít stejné výhody jako dříve, protože dojde k mnoha změnám. Když otřesu zemí, víte, co máte čekat. Víte, co očekávat, až otřesu nebesy? Nebesa nebyla dříve otřesena.

Mluvím o tom, abych vás varoval, že nečekané změny se stanou v těchto časech, změny, na které není nikdo připraven, a ani nemůže být. Ti, kdo chápou, že to, co se děje, je ode Mne, že jsem vám předpověděl v mém Slovu, že se to stane, mohou zůstat klidní, vědouce, že je ochráním a že se o ně postarám, ale ostatní nemohou.

Až otřesu nebesa, lidé kolem vás propadnou panice, nebudou vědět, kam se schovat. Pokoj, jejž najdete ve Mně, jim bude svědkem, že jde o něco víc.

Nebojte se, buďte silní a velmi stateční, až se tyto změny stanou, a Já vás odměním.

Bůh Otec


Iz 13,13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.

Jl 4,16: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.

Ag 2, 6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.

Mt 24, 29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Joz 1, 9: Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám.

zpět