1637. 11. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZMĚŇTE SE A ADAPTUJTE SE


Mé děti, některé z přicházejících bouří změní vaši krajinu. (Nejsem si jistá, zda tím míní smrtící zimní bouře, nebo něco jiného jako válku). Musíte se naučit adaptovat se na změny, a adaptovat se rychle, neboť žijete v čase jako v žádném jiném. Pozorujete konec všech věcí, k němuž dochází na Zemi. Nebude se vám líbit vše, co uvidíte. Čas od času se budete ke Mně modlit, abych zastavil to, co se děje, ale Já nemohu, neboť konec musí přijít a mé Slovo se musí naplnit.

Ztratíte lidi, které milujete, a budete se ptát proč. Nedovolte, abyste pocítili hněv ke Mně, neboť jejich čas je v mých rukou, stejně jako váš a nemůžete rozumět, z jakého důvodu se vše děje.

V tomto čase se stane mnoho, co nebudete chápat. Hledejte Mě pro pokoj, který potřebujete, abyste dokončili svůj závod.

Ježíš


Iz 55, 8: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.

Mt 24, 4-16
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.

5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš" a svedou mnohé.

6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –

16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;zpět