164. Poselství Matky Spásy ze dne 21. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEPOSLOUCHEJTE TY, KDO ŘÍKAJÍ, ŽE BOŽÍ SPRAVEDLNOST NEEXISTUJE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé požehnání zůstává s vámi...

Otcův Dům chce, aby každé lidské stvoření si bylo vědomo, čím opravdu je...

Vy nevíte, čím opravdu jste a dáváte přednost jakémukoli počtu popisů toho, co je člověk...

Realitou lidí je, že jsou Božími dětmi, a tím, že jsou dětmi Božími, všichni lidé potřebují jít za hranice toho, čím jsou, a tak se stát více duchovními bytostmi.

Děti, žádný člověk se nemůže cítit zachráněn, dokud nebude v posledním okamžiku svého života, kdy vědomí překročí své hranice a přestane být "já" a stává se dítětem, připraveným k přezkoušení ve všech ohledech, v těch, které mu přisoudil Bůh a v těch, které si on vyhradil sám sobě.

Náležíte lidu mého Syna. Je mnoho takových, kteří se sami nazývají dětmi, které vyrostly ve víře, a přesto při mnoha příležitostech je jejich duchovní nezralost zřejmá, když se rozhodnou naplnit svůj život vším, co je světské a vším, co je ponižující. Dívám se, jak jednáte příliš rychle, bez zastavení, bez orientace nebo rozlišování, jednáte, jako kdyby bylo přirozené tak jednat, ať vědomě či nevědomě. Dovolujete si ale přitom ignorovat úkol, který máte jako Boží děti. Nechcete se zastavit a uvědomit si povinnost každého – totiž své vlastní spásy, a vydávat svědectví, abyste pomohli svým bratrům ke spáse.

Milované děti, lidstvo se nechá vést většinou, tím, co je populární, novinkami, ať už jakýmikoli, dokonce i když vás vedou k jednání z nejnižších pudů. To se stává, protože lidská stvoření se řídí rytmem, který jim vnutila společnost, která vůbec v Boha nevěří a která je chycena a ponořena do spiknutí, připraveného tak, aby nikdy nepřipustila duchovní vztah s mým Synem.

Vidím hodně těch, kdo se chlubí tím, že jsou moudří a zapomínají, že vědění nezaručuje, že jsou nositeli jediné Pravdy! Každý člověk hřešil, a tím se stal starým mužem, který se musí proměnit v nového člověka, musí se znovu narodit a stát se pravým Božím dítětem.

Máte paměť a měli byste ji vyčistit. To je obtížné, není-li pozornost člověka zaměřena na Boží záležitosti, ale je rozptylována tím, co je zrovna po ruce, tím, co k němu přichází z jeho vlastní osobní paměti a způsobuje, že je oddělen od toho, co je správné. Boží záměr je také uchován v paměti, ale nepřekoná jiné vzpomínky tam přítomné, jestli se člověk nenaučí ponechat si jen to, co je pro jeho dobro a odložit, co mu nepomáhá v jeho růstu.

Položili jste si někdy otázku, co je to věčnost? Odlišuje se zcela od času, a vy se proti ní tak snadno prohřešujete, a tím, že se duchovně nerozvíjíte, omezujete to, co nazýváte časem a prostorem. Dáváte si okamžité cíle, neusilujete o věčnost, nejste opravdoví a nedostatek Pravdy vás omezuje.

Děti, nebojujte vzájemně o svůj duchovní růst. Soustřeďte se na obyčejné činy a díla, soustřeďte se na to, abyste nechávaly stranou podněty, vedoucí vás k tomu, že na sebe pohlížíte jako na děti, a na to, abyste nepronášely nevhodná slova proti svým bližním. Vaší osobní stinnou stránkou jsou slova, kterými své bližní popisujete. Kdybyste neměly tento "osobní stín", nevšímaly byste si tak rychle toho, o čem věříte, že jsou nedostatky vašich bližních.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, prostřednictvím tohoto Slova, kterým vás vedu, vás vyzývám, abyste nezapomněly, že můj Syn čeká na volání svých dětí. On nezasahuje do lidské svobody, ale zůstává v neustálém očekávání.

Neposlouchejte ty, kdo říkají, že Boží spravedlnost neexistuje, že se nevztahuje na člověka kvůli milosrdenství mého Syna. Ti, kteří vám to říkají, nejsou znovuzrození, nejsou to noví lidé a nechápou milosrdnou spravedlnost mého Syna, jenž je spravedlivým soudcem.

Země nebude očištěna novou potopou, ale ohněm.

Lidé se natolik vzdálili od Slova mého Syna, že tím došli k ignorování svých bližních. Uchváceni duchem zla a bez hodnot je zabíjejí, a tak svět klesá stále hlouběji.

Děti, kolik z vás se bojí Boha? Řada mých dětí v tomto čase prosperuje, ale pak budou souženy. Budou ztraceny kvůli své velké pýše, kterou neodloží, a kvůli chtivosti, která je vede k tomu, že chtějí všechno mít.

Pohlížíte s pohrdáním a nedůvěrou na znamení času, až do chvíle, kdy sklizně budou ztraceny a kdy hlad donutí lidi překročit oceány v hledání potravy. Voda přijde v bouři, pozvedne se a vstoupí do zemí. Potom lidé řeknou: "Jak jsme mohli neposlouchat...!" Ale jejich potlačené svědomí jim nebude moci odpovědět!

Čeká vás, mé děti, velké soužení. Jako Matka vám oznamuji touhu svého srdce, abyste uslyšeli všichni jasné Slovo Otcova Domu a dosáhli věčné spásy.

Modlete se srdcem, přijímejte mého Syna, a náležitě připraveni, živte se Tělem a Krví mého Syna.

Lid mého Syna musí zůstat ve střehu a přijímat nutnou eucharistickou potravu, aby mohl jít zpříma.

Běda těm, kdo přijímají mého Syna nepatřičně, aniž by činili pokání! Vybírají si své vlastní věčné zatracení.

Běda těm, kteří páchají svatokrádež!

Běda těm, kdo se vysmívají Bohu. Poznají utrpení pekla.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, nemůžete se samy poznat bez lítosti nad vším bezprávím, které jste spáchaly a jímž jste urazily Boha. V mém volání spočívají slova, kterým se vysmíváte. Vykládáte si je opačným způsobem, abyste mé Slovo zfalšovaly, ulehčily svému svědomí a i nadále neslyšely pravdu o bídě, kterou v sobě nesete.

Dům mého Otce nebude mlčet, ale bude si brát bez ustání a neúnavně Slovo skrze svého anděla pokoje, svého posla, skrze velký čin milosrdenství určeného svým dětem. Na tváři země nechá poznat nejen nekonečnou lásku, kterou vy, děti, jste nepřijaly, ale také opravdovou Boží spravedlnost, pravou a jednoznačnou. Toto stvoření je poslem pravého Božího Slova, vydobude si srdce, ale jiná se současně zatvrdí tak, že budou tvrdší než skála. Přijde během soužení a mnoho mých dětí bude zmateno!

Svými předešlými odhaleními jsem připravila lidstvo, aby milovalo Božího posla, který vás bude doprovázet, vás, kteří zůstanete věrni. Bude vás doprovázet ve chvílích zuřivých útoků zla proti celému lidstvu.

Tento posel pokoje nepřijde, aby nahradil mého Syna, ale aby každý z vás uznal královskou hodnost mého Syna a uvedl Ho osobním způsobem na trůn do svého srdce, aby se vás zlo nedotklo.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude trpět. Hojnost a lesk se stanou minulostí. Teror ji zdrtí. Bude otřesena terorem z jednoho konce na druhý, země se bude třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, královský dům trpí a útoky nenechají na sebe čekat. Příroda se pozvedne proti této zemi a nepřátelé ji překvapí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko. Tato země bude tvrdě reagovat na nečekanou provokaci. Ve zdánlivém klidu se probudí teror.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, bude otřesena přírodou, která ji bude bičovat.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nebuďte neposlušné mého Slova, nezavrhujte mé volání.

Tato generace pozná spravedlivou Boží ruku.

Ten, kdo chce zachránit svou duši, by měl následovat mého Syna...
Ten, kdo chce zachránit svou duši, nechť se očistí od svých hříchů...
Ten, kdo chce zachránit svou duši, by měl vejít do znalosti praktikování Božích Příkazů...

Můj plášť není látkou, jak ji vidí ti, kdo nevěří v mé Mateřství...
Můj plášť je prodloužením Lásky Boha, která se dává jeho dětem nejen, aby je ochránila, ale je jednotou všech složek ve velkém živlu duchovní Lásky...
Můj plášť je více než ochrana, je to moudrost a poslušnost, proto každý, kdo je pod mou ochranou, ví a rozpozná, co přichází od mého Syna.

Žehnám vám, v pokoji vám dávám svou Lásku.

Matka Maria
zpět