1641. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POMŮŽU VÁM


Mé děti, cožpak nevíte, že musíte odpouštět ostatním, jako Já jsem odpustil vám, abyste byly tam, kde jsem Já? Nepamatujete na přikázání, které jsem vám dal, abyste milovaly druhé? Když Mi to dovolíte, způsobím, že skrze vás bude proudit Má láska k druhým, kterých se chci dotknout.

Už dlouho víte, že cena za hřích je vysoká. V této době je jeho cena ještě vyšší a následky přicházejí mnohem rychleji. Mé děti, uchovejte si čistotu. Chraňte se před hříchem. Modlete se ke Mně, křičte ke Mně, pokud potřebujete sílu, neboť Já jistě budu vaší silou, pokud Mi tyto hříchy odevzdáte.

Váš čas na zemi je téměř u konce. Dokončete díla, která jsem vám dal. Zachovejte si víru ve Mne bez ohledu na to, co vidíte nebo co se děje.

Buďte silné, mé děti, brzy tu budete se Mnou a všechny vaše odměny čekají na vás.

Ježíš


Mt 6, 15: Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Mk 11, 25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

Mt 6, 13: A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Jan 15, 12: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

zpět