1642. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. července 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

PŘINÁŠEJTE BOŽÍ SLOVO VE SPĚCHU, BEZ ODPOČINKU!


Milované Boží děti:

Ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky vám nabízím tuto chvíli milosrdenství…

Novoty, které jsou v rozporu s Božím Zákonem, stahují lidská stvoření do propasti.

Někteří z těch, kteří byli vybráni pro službu našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, se nemodlí a věnují se společenskému styku. To, ve spojení se zlými myšlenkami, je vede k tomu, že se oddávají špatnému chování, v němž si ďábel libuje.

Mládež v naprosté neposlušnosti upadla do totální nízkosti, kde hodnoty byly pohřbeny, aby o nich už nikdy nikdo neslyšel. Víra v Boha je stará, falešná a skandální, což k mladým lidem přitáhne nemoc a dotkne se jich zvláštním způsobem, aby se napravili. Přesto se někteří raději zatratí, než aby uznali, že žijí ve zlu. Hudba mladých lidí je scestná, jejich slova urážejí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku.

Milovaný lide našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Ďábelský plán elity těží z mentality lidstva. Prostřednictvím technologií jim prodala "zábavu" potřebnou pro nevěru v domácnostech a psychicky vytvořila dětství závislé na vítězných hrdinech bez úcty k lidství.

Bez svatého strachu z Boha přináší nenávist k věrným představitelům našeho Pána a Krále Ježíše Krista pronásledování některých biskupů a kněží ve Vatikánu, a to způsobuje, že církev Našeho Pána a Krále Ježíše Krista prochází krví mučedníků.

Nebojte se, sláva je vyhrazena věrným Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.

Přinášejte Boží Slovo ve spěchu, bez odpočinku a strachu; dejte ze sebe všechno, aby Boží Slovo mohli slyšet vaši bratři.

TOHLE JE TA CHVÍLE!

Země se bude silně třást v jednom i na dalších místech.

Lidstvo se sjednotí ve strachu a bude hledět vzhůru… Z vesmíru pochází příčina strachu.

Boží lidé:

Modlete se srdcem.

Je třeba, abyste duchovně rostli uprostřed takové pustoty. Nejste sami, pokračujte v modlitbách za spásu duší.

V této době ten, kdo je světlem a dává světlo svým bratřím, tím více světla přijímá od Božího Ducha.

Kdo je tmou, tím více přijímá tmy.

Nemoc pokračuje.

Boží lidé, neochabujte. Posiluje vás Nejsvětější Trojice, naše Královna a Matka a mé nebeské legie, které slouží Božímu lidu.

Milosrdenství!
Je čas milosrdenství.

Poznejte sami sebe, proměňte se v to, čím byste měli být a čeho jste dosud nedosáhli. Čerpejte z Ducha Svatého statky, které potřebujete, abyste byli stvoření živené Boží láskou.

Přijměte Boží milosrdenství, abyste mohli čelit zlu, které mate církev. "Udeří na pastýře a ovce se rozprchnou" [Mt 26,31].

Buďte ostražití!

Připravte se co nejlépe, a podělte se o to se svými bratry, kteří nic nemají, aby se mohli připravit sami.

Buďte opatrní, lidstvo se začne bát a jídlo zmizí.

Buďte obezřetní, rozdělte se s těmi, kdo nemají, aby se i oni mohli postupně postarat o své potřeby.

Nečekejte na chaos, ale předběhněte jej.

Nebojte se, kdo žije ve víře, ve víře zůstane a ve víře přežije.

Můj meč se rozprostírá mezi kontinenty, nebojte se.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus je se svým lidem.
Blahoslavení, kteří budou spaseni svou vírou.

Oslavte naši Matku pod vzýváním Panny Marie z hory Karmel (16. července).

Žehnám vám.

Přikrývám vás Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Nebojte se, nejste sami.

Svatý archanděl Michael
zpět