?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1643

1643. Poselství Ježíše ze dne 16. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UŽ JSEM TAM


Mnoho mých dětí se bojí toho, co přijde, a je pravda, že to bude strašné. Mnohé z mých dětí se bojí jít samy skrze to, co přichází.

Mé děti, máte mnoho bratří a sester, kteří tím také budou procházet. Nebudete samy. Mé děti se v této době sjednotí a budou si navzájem pomáhat.

Mnoho z mých dětí se cítí osamělé ve své situaci i nyní, kdy se svět každou hodinou stává temnější. Vy ale nejste samy.

Nikdy vás neopustím ani se vás nevzdám, i když se cítíte osamělé, i když je vše ztraceno, Já jsem tu. Když vás vydají před koncily, budu tam. Když ztratíte někoho, kdo je vám drahý, jsem tam. Když vás odvedou do vězení, už budu tam.

Ježíš


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Mk 13, 9: Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

Mt 28, 19-20
19: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
zpět