1644. 17. července 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NENÍ SE ČEHO BÁT


Celý večer jsem se modlila a ptala se Pána, proč k nám tak dlouho nepromluvil, a mluvila jsem s Ním o všech těch šílenostech, které se dějí. Večeřela jsem a On mi začal říkat toto poselství:

Moji lidé se nemají čeho bát.

Vašich životů se nemůže dotknout nic než to, co dovolím. Přeji si, abyste u Mne hledali všechny odpovědi na své otázky. Přeji si, abyste byli závislí na Mně, pokud jde o vaše zásobování, abyste všichni věděli a věřili, že Já jsem váš živitel.

Proč se bojíte budoucnosti, moji maličcí? Nyní žijete v budoucnosti, které jste se před lety obávali. Není vám dobře a není o vás postaráno? Proč jste se Mi nenaučili důvěřovat?

Ano, svět kolem vás se začíná propadat do chaosu, ale před tím jsem vás varoval už dřív.

Nebojte se, moji maličcí, neboť Já jsem mocný Jehova a dokážu své děti ukrýt i uprostřed naprostého chaosu!

Bůh Otec


Lk 4, 28-30
28: Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.

29: Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.

30: On však prošel jejich středem a bral se dál.

De 3, 22: Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.

Iz 43, 1: Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj."

Mt 10, 30-31
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.

31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

zpět