1646.18. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYTŘEPÁNÍ NEČISTOT


Četla jsem si Slovo a na chvíli jsem se modlila, a Pán mi ukázal, jak bude postupovat čas konce a jaké to bude pro tvrdohlavé, kteří stále odmítají prosit o odpuštění a obrátit se k Němu.
Je tak milosrdný…

V duchu jsem viděla starou ženu, jak dělala domácí práce. Držela prošívanou přikrývku, která už byla špinavá. Zatřepala s ní a některé z nečistot se uvolnily. Zatřepala s ní znovu a odpadlo více nečistot. Ale byla tam ještě špína, a tak třepala znovu, silněji a silněji, aby uvolnila zbytek nečistoty. Jako žena při porodu, to třepání, jak dále pokračovalo, se stávalo silnějším, namáhavějším a častějším.

Připomněla jsem si, že když jsem byla dítě, má matka mi naplácala na zadek. Vždy jsem prosila o odpuštění, a tak trest byl zkrácen. Ale já, jako matka vím, že když dítě neprosí o odpuštění, plácnete je příště tvrději pro jeho vlastní dobro, protože víte, co očekává toho, kdo se nevzdá špatnosti.


A tak tomu bude v tom čase pro ty, kdo odmítnou prosit o odpuštění a obrátit se ke Mně. Budu jimi třást, abych je probudil, abych přivodil, že se probudí z podvodu, ale mnozí se budou stále držet své nečistoty. A tak Já jimi budu třást ještě tvrději, dokud nakonec nebudou vzati ze země. Mnozí zůstanou až do posledního třesení, protože si myslí, že jsou bohové (Viděla jsem, že tito byli velmi arogantní a sebejistí, intelektuálové a někteří z velmi bohatých), a tento třes bude pro ně velmi těžký (Viděla jsem, že přijdou zemětřesení, která nebudou srovnatelná s ničím, co jsme kdy viděli v tomto čase, a hůř – myslím na atmosférické změny a hrozné bouře). Pak zahynou, neboť jejich duše budou v nepřítomnosti pokání ztracené.

Moji lidé, postarejte se, abyste nelpěli na svých hříších. Já jsem velmi dobrotivý a milosrdný, abych vám odpustil, a vše, co žádám, je, abyste prosili o odpuštění, když víte, že jste zhřešili, a mít pokorné srdce, aby bylo očištěno od vašeho hříchu. Já vás očistím, a když se soustředíte na Mne, ukážu vám lepší cestu než hříchy vaší minulosti. Obraťte se ke Mně a nechejte Mě vás umýt v mém Slovu a znovu vás obnovit, neboť jsem milosrdný a nesmírně trpělivý a není mou vůlí, aby někdo zahynul. Jsem vždy ochotný vám pomoci.

Mé děti, které jdou se Mnou, nebudou na zemi, až začnu děsivě otřásat zemí, neboť Já je povolám ke Mně domů, ale ti, kdo se nazývají mým Jménem, kdo nejsou moji, budou zde, abych jim dal příležitost k pokání a odložení svých hříchů.

Milujte Mě, služte Mi a učiňte Mne středem svého života a všechno bude dobré. Vy, kteří tak učiníte, se nemáte čeho bát, protože půjdete domů si vzít velkou odměnu a nebudete mít podíl na odměně zkažených.

Ježíš


Ez 36, 31-33
31: Až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své nepravosti a ohavnosti.

32: Nečiním to kvůli vám, je výrok Panovníka Hospodina, to vám buď známo; styď a hanbi se za své cesty, dome izraelský!

33: Toto praví Panovník Hospodin: " V den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím města, a co je v troskách, bude vystavěno."

Iz 22, 12-14
12: Onoho dne Panovník, Hospodin zástupů, vyzval k pláči a k nářku a k vyholení lysiny a k přepásání žíněnou suknicí,

13: a hle, veselí a radost a porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!"

14: Mému sluchu však Hospodin zástupů zjevil: "Tato vaše nepravost jistotně nedojde smíření, zemřete."

Ž 86. 15: Ty však Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

Iz 55, 7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

1Jan 1, 9: Když však uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a že je spravedlivý.

Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.

Ex 34, 6: Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.

2Petr 3, 7-12
7: A totéž Boží slovo také nynější nebesa a zemi šetří pro oheň a uchovává pro ten den, kdy bezbožní lidé budou souzeni a zahynou.

8: Jednu věc však při tom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků, a tisíc roků jako jeden den.

9: Ne, že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na pokání.

10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.

11: Všechno tedy svým způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležt na srdci, abyste žili svatě a zbožně,

12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru rozplynou.

Iz 30, 18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
zpět