1647. Poselství Ježíše ze dne 19. června 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODDĚLENÍ


Mé děti, začal jsem oddělovat ovce od kozlů, ačkoli jste ještě na zemi. Kreslím hranice a činím je stále jasnější, aby všichni viděli, kdo je můj a kdo je pro Mne, a kdo není.

Nárůst světla a temnoty pokračuje. Mé světlo září skrze vás stále jasněji, i když se zlovolní stávají stále zlovolnější, aby to všichni viděli z hodiny na hodinu.

V nadcházejícím čase tato oddělení způsobí, že vás mnozí budou pronásledovat, protože si uvědomí, že vy jste zaopatřeni a chráněni, a oni ne. Nebojte se toho, protože Já jsem vedle vás na každém kroku této cesty a vy mi přinášíte velkou čest a velkou radost, když se odmítáte bát taktiky nepřítele.

Ježíš


Mt 25, 31-46
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;

32: a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,

33: ovce postaví po pravici a kozly po levici.

34: Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,

36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.

37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?

39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?

40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

41: Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!

42: Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,

43: byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.

44: Tehdy odpovědí i oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?

45: On jim odpoví: Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.

46: A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

zpět