?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1649

1649. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁLO, HODNĚ, VŠE


Požádal jsem mnoho z mých dětí, aby se vzdaly majetku a přestěhovaly se na místo, kam je vedu. Některé se vzdaly jen mála. Mnohé se vzdaly mnohého. Málo se jich vzdalo všeho, co měly.

Děti, buďte ujištěny, že když Mě poslechnete, poskytnu vám na novém místě vše, co potřebujete. Vězte, že když jdete, mé oko je upřeno na vás a Já jsem se již vyslovil o vašem zaopatření, i když ještě cestujete. Nebudete mít nedostatek, ani nebudete bez ničeho dobrého.

Nebojte se, jen poslouchejte. Vše, co říkám, je proto, abych vás ochránil, a abyste mohly dokončit svou práci pro mé království.

Ježíš


Lk 9, 23-25
23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.

25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

Ž 23, 1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Ž 91, 1-10
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
zpět