1651. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEJVÍC PRIVILEGOVANÍ


Mé děti budou v přicházejícím čase nejvíc privilegovaní ze všech občanů na zemi. Nevěřící uvidí a budou žasnout, že jste tak dobře zaopatřeni, tak dobře chráněni. Nikdo jiný na zemi nebude mít andělské strážce nebo nebeskou stravu k jídlu. Nikdo jiný na zemi nebude mít čerstvou nebeskou vodu k pití. Nikdo jiný nebude rozumět všemu, co se děje a proč.

Mé děti, ty z vás, které zůstanou, budou sedět v první řadě největšího zúčtování v dějinách. Již nyní sledujete, jak se naplňují proroctví daná před tisíci lety! Mnozí si přáli vidět to, co vidíte, ale Já jsem si to uschoval pro vás.

Mnohé z mých dětí se bojí toho, co přijde, protože pronásledování bude kruté. Ale myslely jste, mé děti, že dokonce i v tom vás budu chránit?

Velká bude vaše odměna v nebi, neboť tak trpěli moji stoupenci před vámi.

Ježíš


Ž 9, 11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.

Ž34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.

Žid 1, 14: Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?

Ex 23, 20: Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.

Ž 37, 19-20
19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.

20: Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.

Mt, 24, 21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

Da 3, 6-18
6: Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.

7: Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nebúkadnesar postavil.

8: V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce.

9: Hlásili králi Nebúkadnesarovi: "Králi, navěky buď živ!

10: Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou.

11: Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece.

12: Jsou zde muži Judejci, které jsi pověřil správou babylónské krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklanějí."

13: Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Tito muži byli hned přivedeni před krále.

14: Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?

15: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!"

16: Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.

17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.

18: Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."

Da 3, 24-25
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: "Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?" Odpověděli králi: "Jistěže, králi."

25: Král zvolal: "Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu."zpět