1652. 24. července 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS MNOHA ZMĚN


Mé děti, prožíváte období mnoha změn. Přecházíte mezi minulým a tímto věkem a mnohé z vás se kvůli tomu cítí nejistě. Otřásám vším, čím se dá otřást, a mnohé z vás to pociťují. Otřesu vším, co není jisté a založené na Mně a mém Slovu. Otřásám vztahy, zaměstnáním, kariérou, zdravím, systémy víry. Otřásám vším, co se vás týká, abych vám ukázal, co není ode Mne. Mnohé z vás proti otřesům bojují, protože nechápou, co dělám. Najděte svůj klid, pokud jde o tyto záležitosti, ve Mně a důvěřujte Mi, že se o vás postarám, ať se děje cokoli.

Vše, co bylo ve vašem životě posvátné, se může změnit. Pouze Já se neměním, vše ostatní je pomíjivé. Najděte svou důvěru ve Mně. Najděte svou jistotu ve Mně.

Nebojujte proti tomu, co dělám, neboť že to dělám, je k vašemu prospěchu. Nyní je čas, kdy vše musí být vyzkoušeno, neboť to, co není ode Mne, nemůže odolat tomu, co má brzy přijít. Svazky, které nejsou ze Mne, neobstojí. Domy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí. Vztahy, které nejsou postaveny na Mně, neobstojí.

Již nebudu žehnat a podporovat to, co není ze Mne. Když vidíte, že tyto věci padají, je to proto, že jsem z nich odstranil svou ruku. Národy, které nejsou ze Mne, neobstojí. Nacházejte se ve Mně, abyste obstály v časech, které přijdou. Jděte vpřed, šiřte mé Slovo, mé slavné evangelium, a buďte požehnány. Vše, co není ze Mne, brzy zahyne.

Je-li vaše poznání mého Slova úplné, pak se nepohnete. Vše, co ve vašem životě není v souladu s mým Slovem, bude podrobeno mému otřesu. V tomto věku pozvedám své děti na novou úroveň.

Na cestě tam, kam směřujete, se nemůžete držet mrtvých a suchých věcí světa, vztahů, které nejsou ode Mne. Posílím vás, abyste se zbavily všeho, čím vás nepřítel zatížil a co není mou vůlí pro vás.

Mnozí z vás lpí na dřívějších věcech, zatímco Já vám chci dát něco nového. Lpíte na tom, co znáte, protože nevidíte jinou cestu, ale Já jsem tvůrce cesty a vytvářím cestu, aby mé děti chodily ve zdraví, aby se jim dařilo v celé mé plnosti, aby měly správné vztahy, které Mi vzdávají čest a přinášejí slávu mému Jménu. Lpíte na starých věcech, protože nic nového není v dohledu, ale Já si přeji, abyste Mi to staré uvolnily a dovolily Mi, abych v něm působil svou vůlí.

Chvalte Mě ve všech věcech a za všechny věci, ať už jim rozumíte nebo ne, protože to si od vás přeji. Když nerozumíte ztrátě, která nastala, důvěřujte, že Já znám plán, neboť Já jsem pro vás Pravda, Život a Cesta.

Kdykoli neznáte cestu, obraťte se ke Mně, neboť Já jsem ta Cesta. Potřebujete-li život ve svém těle, vzývejte mé Jméno, neboť Já jsem dárce života. Potřebujete-li pravdu o jakékoli situaci, nahlédněte do mého svatého Slova, neboť to k vám bude mluvit vždy pravdu a všechny odpovědi jsou v něm obsaženy, jen když je budete hledat.

Hledejte Mě. Poznejte Mě. Důvěřujte Mi.

Věřte, že v každém okamžiku vím a dělám to, co je pro vás a váš život i životy ostatních mých dětí nejlepší, a nebojte se. Nebojte se, když vidíte, jak mé soudy dopadají na vaše národy, mé děti, neboť tyto věci se zcela jistě musí stát. Mé slovo se naplní do posledního písmene před mým návratem, předtím, než přijde konec, a konec je již blízko.

Vzhlédněte, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží. Radujte se! Váš čas na zemi je nyní krátký, neboť vše, co je obsaženo v mém Slovu, se naplňuje. Dokončete své cesty s vírou a velkou odvahou, neboť vaše odměna bude vskutku veliká, pokud tak učiníte.

Miluji vás věčnou láskou a bdím nad vámi, když se tento věk chýlí ke konci.

Ježíš


Ž 92, 2: Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

Jan 14, 6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Ž 32, 10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

Ž 37, 5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Sk 2, 21: A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
zpět