1653. 25. července 2021. Poselství Boha Otce ze dne 30. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PEVNĚ SE DRŽTE DŮVĚRY VE MNE


Moji lidé, rozdělení přinese odloučení. Odloučení přinese ztrátu. To je díl toho, na co musíte připravit své srdce, aby to vidělo a zakusilo. Modlíte se, aby se vrátil mír, ale ten se vrátit nemůže, protože celé Písmo se musí naplnit. Místo toho se modlete o mou vůli.

Připravte se na ztráty, které přijdou ve vašich životech – na ztrátu pohodlí, života, jak jej znáte, na ztrátu vašich milovaných. Pevně se držte důvěry ve Mne. Lpěte na své spáse se vším, co je ve vás, neboť je to prvořadá věc. Všechno ostatní na zemi, i když to milujete, je jen pomíjivé.

Váš skutečný domov je v nebi.

Bůh Otec


Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.

7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.

9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.

10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.

12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.

13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.

1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy lásky.

16: Vždyť všecko, co je ve světě: žádost těla, žádost očí, a honosný způsob života, je nikoliv z Otce, ale ze světa.

Jan 17, 16-20
16: Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.

17: Posvěť je pravdou – tvé slovo je pravda.

18: Jako jsi mne poslal do světa, tak jsem i já je poslal do světa.

19: A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli skutečně posvěceni.

20: Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne.

Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.

10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a čest a sláva navěky. Amen.
zpět