1654. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

MOU LÁSKU MI MUSÍ MŮJ LID OPLATIT


Moji milovaní lidé:

Žehnám vám v této době zmatku.

Moji lidé, nepouštějte se do sporů se svými bratry, musíte duchovně růst a uvědomit si naléhavost změny života, abyste proměnili své smysly a přivedli je ke Mně. (*)

Moji lidé musí opustit konformismus, v němž se nachází většina mých dětí. Toto je rozhodující okamžik a moji lidé musí překonat pasivitu. Nestačí, aby Mi věnovali prostor během dne, musí vstoupit do mého díla a činnosti a zůstávat v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].

Když ke Mně mé děti neustále volají, když volají k mému Duchu Svatému, když se Mi odevzdávají, když ve Mne věří, jsou na cestě, na kterou je volám.

V této klíčové době pro mé děti musí být změna, o kterou jsem žádal, provedena okamžitě…
V tuto chvíli to požaduji.

"Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Ale protože jsi vlažný a ne studený nebo horký, vyvrhnu tě ze svých úst" [Zj ,15-16].

Můj milovaný lide, co bylo očekáváno, je na dosah. Slyším své děti říkat: "Čekám už tak dlouho a nic se neděje." Události vám nedají čas přemýšlet o tom, co ještě může přijít.

Moje církev bude dále zkoušena, nečekaná změna ve Vatikánu vyvede můj lid z míry.

Hladomor pocítí všechny země, živly povstaly proti člověku, nedají mu oddechnout, nedají se zastavit.

Nemarněte dar života, udržujte se ve stavu duchovní bdělosti [1Tes 5, 6]:

Kdo má silný charakter, ať se ovládá, jinak bude podroben mou mocí…
Kdo svěřuje svůj život bohu peněz, ať se změní, uvidí, jak se ekonomika zhroutí…
Kdo sejde z cesty, kterou jsem mu vytyčil, ať se vrátí, než tma zhoustne a on se už nebude moci vrátit…

Duchovní smrt přichází ze severu na jih a z východu na západ a hledá kořist, která se nechce proměnit. Mějte na paměti, že ve Velkém božském díle nejste nepostradatelní. Miluji vás a vylévám vám své milosrdenství, ale tuto mou Lásku Mi musí můj lid oplatit.

Buďte pozorní k pravému učení mé církve, dodržujte Boží Zákon, buďte bdělí a pozorní a zachovávejte svátosti.

Především vás vyzývám, abyste byli mou Láskou, aby krutost byla zmírněna mou Láskou:

Vyprahlá země v srdcích mých dětí se promění v zemi oplývající mlékem a medem…
Myšlenky a mysli neproniknutelné mým Zákonem a mými svátostmi byly změkčeny natolik, že se staly hlínou v mých rukou…

Moji lidé, utrpení lidstva je silnější pro všechny, nemoc pokračuje, a pak se kůže stane hnízdem další nemoci.

Pokračujete v pouti.

Nyní uvidíte, jak se síla živlů vzbouří proti hříšnému lidstvu!

Modlete se a jednejte, aby vaši bratři pochopili, že změna je naléhavá.

Modlete se, aby všichni byli osvíceni a aby jejich oči neustále viděly, jak Mě svým jednáním a skutky urážejí.

Vyzývám vás k zamyšlení, budete svědky mých varování: kde bylo teplo, nyní padá sníh, a kde byl sníh, je dusivé horko.

Přichází varování, nebuďte z těch, kdo zůstávají duchovně slepí.

Při každé příležitosti noste svátostiny.

Já, váš Ježíš, vás miluji věčnou Láskou.

Každému z vás žehnám.

Váš Ježíš(*) Viz "Očišťování smyslů" v nabídce "Texty k meditaci".zpět