1655. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JAK VÁM NEPŘÍTEL KRADE MODLITBU


V pondělí jsem si právě uvařila oběd a přemýšlela, na čem budu pracovat dál, když mi Pán znovu připomněl, že jsem promeškala čas na modlitbu. Pomyslela jsem si: Ach, zase jsem zapomněla! Už jsem se chystala modlit a něco mě vyrušilo. Dvakrát nebo třikrát to ráno! Pak začal mluvit…

Takto ti nepřítel krade čas na modlitbu, dcero. Musíš si svůj čas se Mnou velmi žárlivě střežit, bez ohledu, co se kolem tebe děje.

Modlitby všech mých dětí jsou jako ryzí zlato a povznášejí Mne do opozice proti všemu, co chce nepřítel udělat tobě a všem, které miluješ.

Pokud se však nemodlíte, není proti jeho plánu žádný odpor.

Najednou jsem v duchu viděla autonehody, požáry, kriminální činy a strašné nemoci, které postihují lidi.

Otče, prosím, řekni nám, jak zmařit tyto věci, které vidím!

Trávit se Mnou každý den více času místo méně.

Ježíš


Ž 145, 18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

1Tes 5, 17: V modlitbách neustávejte.

Ef 6, 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Job 42, 10: Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.

Jak 5, 16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Jan 14, 13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
zpět