1658. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRUDKÝ ÚTOK


Nepřítel nařídil útoky proti mým vybraným – těm, kteří Mi věrně slouží, těm, kteří hlásají mé evangelium, těm, kteří bojují proti zlu ve všech jeho podobách.

Připravte se na boj, moji lidé. Nabruste své meče nyní, v době klidu, dokud trvá, protože už nebude trvat moc dlouho. Nepřítel vašich duší nařídil nápor útoků proti vám, aby zastavil vaši práci pro Mne. Nedovolte, aby se to podařilo, protože čas je velmi důležitý pro získání posledních duší, které mají být v této době zachráněny, a vy jste mými mluvčími na zemi.

Přeji si, abyste si přepásali bedra a připravili se na poslední závod, než se vrátíte ke Mně domů.

Ježíš


Ef 5, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Zj 20, 10: Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.zpět