1659. Poselství Ježíše ze dne 30. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍCENÁSOBNÉ ÚTOKY


Nepřítel nařídil nápor útoků proti těm, kdo pracují pro mé království, a těm, kdo na zemi chodí v Pravdě. Moji lidé budou s tímto množstvím útoků bojovat, pokud nebudou připraveni.

Nabruste si meče, děti, a buďte na stráži, protože tyto útoky proti vám začnou brzy a budou trvat dlouho. Nepřítel se nezastaví před ničím, aby zmařil vaši práci a získávání duší pro mé království.

Tento nápor přijde jako vícenásobné útoky z mnoha směrů v krátkém časovém období. V krátkém čase na vás přijde mnoho útoků ze všech stran – prostřednictvím lidí; na lidi, které milujete, skrze zaměstnání a jeho ztráty, prostřednictvím vlády na vaši mysl, na vaše finance, na vaše zdraví. Účinek se vám bude zdát zdrcující, ale Já tam budu s vámi.

Pozorujte a modlete se. Věřte mému Slovu. Bojujte.

Nevzdávejte se.

Ježíš


Ef 6, 17: Přijměte také přilbu 'spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.

Mt 26, 39-42
39: Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."

40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?

41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."

42: Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle."

Ef 6, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

1Peter 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Zj 20, 10: Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
zpět