1661. Poselství Boha Otce ze dne 3. března 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


HŘÍŠNÉ CESTY


Ameriko, dávala jsi okázale najevo své hříšné cesty a své ohavnosti mezi všemi národy. Oznámím veřejně tvou hanbu mezi nimi, až vás budu soudit. Protože jsi uvedla v omyl jiné národy, tak Já tě také uvedu v omyl ve tvém klamu. Budeš se podílet na své vlastní zkáze.

Uvedu tvé vůdce v omyl a ti uvěří lži. Tato lež budou otevřené dveře pro tvé nepřátele, aby vešli a přinesli mnoho ničení tvému lidu. Znečistila jsi tuto zemi svým modlářstvím a tvůj hřích je zápachem v mém chřípí.

Mocným dechem tě zničím a spálím ohněm. Tvé zničení přijde v jediné hodině. Všechna tvá moc, všechna tvá sláva, kterou jsem ti dal, ti bude vzata, a co zbude z tvého lidu, se bude shánět ve tvých ulicích po jídle pro své maličké.

Odvrátila ses ode Mne a odmítla mé cesty. V mých očích ses naplnila ohavnostmi. Raduješ se ve své hříšnosti a nyní jí budeš plná.

Bůh Otec


Jr 6, 17-19
17: Ustanovil jsem nad vámi strážné: Věnujte pozornost hlasu polnice! Ale oni řekli: "Nebudeme dávat pozor."

18: Proto slyšte pronárody, poznej, pospolitosti, co se s nimi bude dít!

19: Slyš země: Hle, já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili.

Jr 29, 17-19
17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.

18: Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země, předmětem kletby a úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je vyhnal,

19: protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinův, když jsem k nim posílal své služebníky proroky. Posílal jsem je nepřetržitě, ale ani vy jste neposlouchali, je výrok Hospodinův.

Iz 66, 3: ...oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje ve vlastních modlách.

Mi 7, 13: Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.
zpět