1662. 1. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ?


Moji lidé,

brzy přijde čas, kdy nebudete chápat, co se děje, nebo proč se některé věci na světě stávají. Někteří z vás došli k názoru, jakým způsobem se odehraje konec dnů – ale mýlíte se. Přicházející události, o nichž nevíte, vás zmatou. Nikdo neví ani dne, ani hodiny. Nikdo také nezná celý můj plán, neboť Já jsem v mém Slovu neodhalil každý detail.

Těm, kteří jsou bdělí a stále se ke Mně modlí, na tom nebude záležet. Očekáváte s velkou radostí návrat mého Syna a naučili jste se být ponížení, nebo být naplněni svým současným stavem, a tak jste šťastní tak jak jste – a to si přeji.

Přeji si, abyste každý den pro Mne pracovali a milovali můj lid. Přeji si, abyste každý den zvětšovali jednotu mezi vámi. Přeji si, abyste se každý den učili více o mém Slovu a o mých cestách a každý den se vyhýbali Zlému, protože tyto věci jsou potřebnější, než vaše pokusy uhádnout den návratu mého Syna. Každému dni stačí zlo, které z něho pochází.

Cožpak nevidíte ztracené, kteří každý den umírají? Cožpak nevíte, jak mé srdce se pro ně rmoutí – a můj lid se zaměstnává řečmi o mém návratu, přestože jsem je naléhavě prosil, aby trávili čas v modlitbách za ztracené?

Co je důležitější? Kdy se vrátím, nebo co najdu po svém návratu?

Ježíš


Lk 21,36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka.

Ž 133, 1: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně.

Jan 13, 34-35
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem Já miloval vás; tak se navzájem milujte.

35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

Mt 6, 34: Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.zpět